Положення про дирекцію студмістечка Тернопільського державного медичного університету
імені І.Я.Горбачевського

 

1. Загальні положення

 

1.1. Студентське містечко Тернопільського державного медичного    університету (далі – студмістечко) – структурний підрозділ університету, що включає комплекс гуртожитків (№1,2,3,4) з прилеглими територіями.

1.2. Студмістечко – місце компактного проживання студентів, в тому числі іноземних, інтернів, магістрів, клінічних ординаторів, аспірантів, слухачів підготовчого відділення і факультету післядипломної освіти впродовж навчання в медуніверситеті, а також абітурієнти – на період вступних іспитів.

1.3. Дирекція студмістечка координує взаємодію між адміністративно-господарською частиною, студентським самоврядуванням, проректором з національно-патріотичної і виховної роботи, радою наставників, кураторами груп з питань дотримання правил внутрішнього розпорядку в гуртожитках, оптимізації побуту, дозвілля, виховної, культурно-масової, спортивно-оздоровчої діяльності.

1.4. Штат дирекції студмістечка включає директора, його заступника, трьох інспекторів та інспектора по роботі з іноземними студентами.

 

2. Основні завдання і функції дирекції студмістечка

 

2.1. Здійснює загальне керівництво виховною, національно-патріотичною, культурно-масовою, спортивно-оздоровчою роботою в межах студмістечка.

2.2. Проводить заходи, спрямовані на покращення житлових, культурно-побутових умов у гуртожитках.

2.3. Контролює організацію побуту мешканців, підтримання відповідного порядку, дотримання сторонами угод проживання.

2.4. Контролює дотримання у приміщеннях, на території студмістечка належних санітарних норм.

2.5.  Контролює дотримання правил техніки безпеки, протипожежної безпеки в студмістечку.

2.6. Контролює виконання службових обов’язків працівниками гуртожитків (комендантами, черговими поверхів, зав.камерою схову, костелянтом, охороною), відповідність здійснення повноважень до “Положення про структуру, основний обсяг компетенції органів управління і функціональні обов’язки посадових осіб Тернопільського державного медичного університету ім.І.Я.Горбачевського” у сфері забезпечення дотримання правил внутрішнього розпорядку, дотримання умов угод проживання.

2.7. При виявленні грубих порушень посадових функціональних обовязків подає клопотання ректору про невідповідність працівника займаній посаді.

2.8. Організовує поселення в гуртожитки і виселення з них відповідно до діючих положень.

2.9. Налагоджує оперативний контроль ситуації у випадках надзвичайних подій в студмістечку.

 

3. Права та обовязки директора студмістечка

 

3.1. Директор студмістечка призначається наказом ректора з числа викладачів університету, що мають достатній педагогічний досвід, користуються авторитетом у студентів.

3.2. Підпорядковується безпосередньо проректору з науково-методичної роботи і несе перед ним відповідальність за організацію виховної роботи, дотримання правил внутрішнього розпорядку в гуртожитках.

3.3. Директору студмістечка підпорядковуються заступник, інспектори, коменданти гуртожитків, охорона, куратори груп з усіх питань, що стосуються дотримання правил внутрішнього розпорядку в гуртожитках.

Вказівки, розпорядження директора з питань організації проживання студентів у гуртожитках для перерахованих працівників є обовязковими.

3.4. Зобовязаний знати:

- закон України “Про вищу осту”, рішення Уряду, Кабінету міністрів, постанови МОЗ і МОУ з розвитку вищої школи і охорони здоров’я;

-  Положення про вищий навчальний заклад України;

- накази, розпорядження та інші документи керівних органів з організації виховної, національно-патріотичної роботи, покращення умов проживання в гуртожитках, організації діяльності студентських містечок, організації студентського самоврядування;

- основи трудового законодавства, охорони праці та техніки безпеки;

- Типове положення про студентський гуртожиток навчальних закладів МОУ;

- Типові правила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках навчальних закладів МОУ;

- інструкцію з діловодства у вищому навчальному закладі.

3.5.Здійснює безпосереднє керівництво заступником та інспекторами дирекції.

3.6. На паритетних засадах тісно співпрацює з проректором з національно-патріотичної і виховної роботи, проректором з АГР, заступниками деканів, радою наставників, органами студентського самоврядування, профспілковим комітетом, а також кафедрами фізичного виховання, курсом психології кафедри психіатрії з питань оптимізації виховної роботи, фізичного і духовного розвитку, психологічної адаптації студентів.

3.7. Відповідає за:

- організацію виконання директив, наказів, розпоряджень, інструкцій, вказівок керівних органів, рішень ректорату, вченої ради з питань організації функціонування студентських гуртожитків;

- координацію планів структурних підрозділів університету та громадських організацій з покращення умов проживання, побуту студентів, виховної роботи та їх реалізацію в умовах студмістечка;

- внесення пропозицій до адміністрації з покращення умов проживання студентів, оптимізації виховної роботи в гуртожитках;

- підготовку проектів наказів з організації й удосконалення умов і правил внутрішнього розпорядку в гуртожитках;

- контроль діяльності службових осіб гуртожитків, студентського самоврядування з питань дотримання правил внутрішнього розпорядку;

- проведення оперативних нарад з комендантами гуртожитків (1 раз на тиждень);

- проведення спільних нарад із студрадами гуртожитків ( 1 раз на місяць);

- проведення індивідуального прийому мешканців, обслуговуючого персоналу гуртожитків, розгляд листів, скарг та заяв, які входять у компетенцію директора;

- спільний розгляд із студрадою суперечок, що виникають між мешканцями, посадовими особами і обслуговуючим персоналом;

- клопотання про заохочування мешканців студмістечка до створення кімнат, блоків взірцевого порядку, активну участь в культурно-масових заходах і роботах з покращення умов і побуту в студентських гуртожитках;

- подання про накладання адміністративних стягнень за порушення правил внутрішнього розпорядку;

- затвердження списків на поселення студентів, після їх узгодження з деканатом, профкомом та студрадою; за основу при вирішенні питання поселення у гуртожиток і виділенні кімнат брати до уваги успішність, акуратність відвідування практичних занять та лекцій, громадську активність, соціальний статус і матеріальну забезпеченість, дотримання правил внутрішнього розпорядку і угоди проживання при попередньому поселенні, наявність адміністративних стягнень;

- укладання угод із студентами на їх проживання в гуртожитку;

- клопотання перед ректором спільно із профкомом, засіданнями студради ТДМУ про поселення студентських сімей;

- вирішення питання переселення мешканців з одного гуртожитку в інший або з однієї кімнати в другу;

- контроль виселення випускників, абітурієнтів, відрахованих сту-дентів у встановлений Типовими правилами внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках навчальних закладів МОУ термін;

- вирішення спільно із профкомом, членами студради гуртожитків питання подовження терміну виселення, коли мешканець не може залишити гуртожиток з поважних причин;

- клопотання перед ректором про виселення з гуртожитку у випадках порушення угоди проживання, грубих порушень правил внутрішнього розпорядку.

 

4. Права та обовязки заступника директора студмістечка

 

4.1. Заступник директора студмістечка призначається наказом ректора за рекомендацією директора з числа викладачів університету, що мають достатній педагогічний досвід, користуються авторитетом серед студентів.

4.2. підпорядковується безпосередньо директору студмістечка і несе перед ним відповідальність за організацію виховної роботи в гуртожитках.

4.3. Зобов’язаний знати:

- закон України “Про вищу осту”, рішення Уряду, Кабінету міністрів, постанови МОЗ і МОУ з розвитку вищої школи і охорони здоров’я;

-  Положення про вищий навчальний заклад України;

- накази, розпорядження та інші документи керівних органів з організації виховної, національно-патріотичної роботи, покращення умов проживання в гуртожитках, організації діяльності студентських містечок, організації студентського самоврядування;

- основи трудового законодавства, охорони праці та техніки безпеки;

- Типове положення про студентський гуртожиток навчальних закладів МОУ;

- Типові правила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках навчальних закладів МОУ.

4.4. Відповідає за:

- виконання директив, наказів, розпоряджень, інструкцій, вказівок керівних органів з питань організації функціонування студентських гуртожитків;

- дисципліну в гуртожитках, дотримання правил внутрішнього розпорядку;

- реалізацію планів структурних підрозділів університету та громадських організацій з покращення умов проживання, побуту студентів, виховної роботи;

- підготовку проектів наказів з організації й удосконалення умов і правил внутрішнього розпорядку в гуртожитках;

- підготовку списків на поселення студентів, їх узгодження з деканатом, профкомом та студрадою;

- укладання угод із студентами на їх проживання в закріплених гуртожитках;

- контроль за виселенням випускників, абітурієнтів, відрахованих студентів у встановлений Типовими правилами внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках навчальних закладів МОУ термін;

- вибірковий контроль за здачею студентами кімнат комендантам при закінченні терміну угоди.

 

5. Права та обовязки інспектора студмістечка

 

5.1. На посаду інспектора наказом ректора призначаються особи, що мають вищу педагогічну освіту та досвід роботи з молоддю.

5.2. Підпорядковується безпосередньо директору студмістечка, його заступнику і відповідає за доручену ділянку роботи.

5.3. Повинен знати:

- директивні документи, що регламентують діяльність гуртожитків, студентських містечок, методичні рекомендації з планування виховної роботи з студентами у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації;

- структуру підрозділів студмістечка;

- Типове положення про студентський гуртожиток навчальних закладів МОУ;

- Типові правила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках навчальних закладів МОУ;

- інструкцію з діловодства у вищому навчальному закладі.

5.4. Зобовязаний здійснювати:

- організаційно-виховну роботу серед студентів у гуртожитках;

- щоденний патронаж гуртожитків;

- контроль за дисципліною в гуртожитках, дотриманням правил внутрішнього розпорядку;

- вибірковий контроль за здачею кімнат комендантам при закінченні терміну угоди;

- контроль за веденням ділових паперів гуртожитків ( журнали відвідування кураторів, журнали реєстрації відвідувачів, журнали обліку електроспоживаючих приладів, якими користуються студенти в кімнатах;

- створення і поповнення комп’ютерної бази даних на всі приміщення студмістечка, мешканців гуртожитків, оперативну корекцію всіх змін, ведення алфавітних каталогів мешканців;

- отримання інформації з деканатів про успішність, відвідування занять студентами, які проживають у гуртожитках, та адміністративні стягнення, вносити дані в комп’ютер з метою створення рейтингові шкали;

- отримання, реєстрація вхідної кореспонденції, контроль за її своєчасною реалізацією.

 

6. Майно і кошти

 

6.1. Дирекція студмістечка утримується за рахунок коштів університету.

6.2. Для виконання своїх функціональних обов’язків дирекції виділяються приміщення: з 2-х суміжних кімнат у гуртожитку №1 (вул.Живова,3) та 1 кімнати у гуртожитку №3 (вул. Коцюбинського), обладнаних офісними меблями та забезпечених комп’ютером, множинною технікою, засобами зв’язку (телефон, 3 радіотелефони, радіовузол).

6.3. відповідальність за збереження майна покладається на комендантів гуртожитків №1,3 та одного з інспекторів, згідно з розпорядженням директора.

 

7.Контроль, перевірка та ревізування діяльності

 

7.1. Контроль за збереженням майна дирекції студмістечка здійснюється постійно діючою комісією зі збереження власності гуртожитків, яка створюється за наказом ректора університету.

7.2. Безпосередній контроль за роботою дирекції здійснює проректор з науково-методичної роботи.

7.3. Виконання функціональних обов’язків регламентується даним Положенням і Положенням про структуру, основний обсяг компетенції органів управління і функціональні обов’язки посадових осіб Тернопільського державного медичного університету ім.І.Я.Горбачевського, затвердженим ректором університету 08.04.1999р.

 

8. Реорганізація та ліквідація

 

8.1. Реорганізація дирекції студмістечка або ліквідація її як структурного підрозділу здійснюється за наказом ректора.

 

 

 

 

 

Директор студмістечка                                                            Ю.С. Балабан