Міністерство Охорони Здоров'я України

Тернопільський державний медичний університет

імені І.Я. Горбачевського

" Затверджено"

Ректор Тернопільського державного медичного університету                імені І.Я. Горбачевського

чл.-кор. АМН України,
професор Л.Я. Ковальчук
"      "             .         2006 р.

Положення

про Вчену раду факультету

Тернопільського державного медичного університету

імені І.Я. Горбачевського

Обговорено і затверджено на засіданні вченої ради Тернопільського державного медичного університету                імені І.Я.Горбачевського               „___” 2006 р., протокол № ___

Тернопіль - 2006


Положення про Вчену раду факультету

1.  Загальні положення

1.1  Вчена   рада  факультету  є   колегіальним   дорадчим   органом   декана   і
обирається       на       медичному       факультеті       конференцією,       на
фармацевтичному,      стоматологічному,      післядипломної     освіти
загальними   зборами  трудового  колективу   факультету  для   вирішення
основних питань його діяльності.

1.2  У своїй діяльності Вчена рада керується законами України " Про вищу
освіту",   "   Про   освіту",   законами   України   про   охорону   здоров'я,
положенням про державний вищий заклад освіти, наказами Міністерства
освіти   і   науки   України,   Міністерства   охорони   здоров'я   України,
Статутом університету, Положенням про вчену раду університету, цим
Положенням,     наказами     ректора    і    декана     факультету,     іншими
нормативними актами, що визначають її повноваження.

1.3  Головою вченої ради є декан факультету.

2. Основні завдання

2.1  Вчена рада приймає рішення з наступних напрямків діяльності.

2.1.1                Визначення загальних напрямків наукової діяльності факультету;

2.1.2                Реалізація    інноваційної    політики    та    розвиток    винахідницької
діяльності;

2.1.3                Обрання  на посаду таємним  голосуванням  асистентів,  викладачів,
старших викладачів, доцентів, декана;

2.1.4      Ухвалення навчальних програм та навчальних планів;

2.1.5                Вирішення    питань    організації   навчально-виховного    процесу    на
факультеті;

2.1.6      Оцінка    науково-педагогічної   діяльності    структурних    підрозділів
факультету;

2.1.7                Ухвалення звіту факультету.

3. Функції.

3.1  Вчена рада факультету вивчає стан справ з кожного із запланованих
питань,    що    виносяться    на    засідання,    заслуховує    звіт    (доповіді,
інформації) відповідальної особи з цього питання, обговорює питання і
приймає відповідне рішення на основі розробленого заздалегідь проекту.

3.2  Підготовка питання та розгляд його на Вченій раді включає наступні
етапи:

3.2.1 Призначення комісії чи окремого доповідача для вивчення стану справ з питання ( за пропозицією голови Вченої ради, його заступника чи вченого секретаря).


3.2.2     Підготовка   довідки   та   проекту   рішення   (довідка   повинна   бути
додатком до протоколу засідання).

3.2.3               Протоколювання розгляду питання за загальноприйнятою формою з
констатацією основних думок, висновків та пропозицій виступаючих,
відповідей на запитання, заключної частини виступу доповідача, тощо.

3.3.    Вчена рада здійснює функції:

3.3.1               Заслуховує та обговорює інформацію, яка надходить з Міністерства
Охорони здоров'я України, від інших органів і осіб, що стосується
діяльності Вченої ради і факультету.

3.3.2               Обирає   шляхом  таємного   голосування   претендентів   на   заміщення
посад асистентів, викладачів, старших викладачів, доцентів, декана.
При проведенні конкурсу щодо обрання на вакантну посаду декана,
окрім визначених Законом України " Про вищу освіту" ст.48, п.1, ст.51
професійних    вимог   до    претендентів,    обов'язковими    вважаються
наступні:

 

-         наявність вченого звання професора, доцента і наукового
ступеня;

-         володіння  англійською  мовою  (має  сертифікат  на   право
викладання   англійською   мовою,   виданий   комісією,   яка
створена наказом ректора № 187 від 27.07.98 р.);

-         володіння     комп'ютером     на     рівні     користувача     (має
сертифікат, виданий комісією, яка створена наказом ректора
№725 від 28.12.05 р.).

Володіння комп'ютером на рівні користувача є обов'язковим для всіх, хто обирається за конкурсом на будь-яку викладацьку посаду.

Граничний  вік кандидата на посаду  керівника факультету не може перевищувати шістдесят років.

3.3.3.   Вчена рада факультету  обирає  і  рекомендує  ректору  університету кандидатуру на посаду декана факультету.

Ректор університету призначає декана факультету строком на п'ять років. Декан факультету виконує свої повноваження на постійній основі.

Декан факультету може бути звільнений з посади ректором університету на підставах, визначених трудовим законодавством, а також за порушення Статуту університету та умов контракту рішенням Вченої ради університету.

Декан факультету може бути звільнений з посади ректором університету на підставі подання органу громадського самоврядування трудового колективу факультету. Пропозиція про звільнення декана вноситься до органу громадського самоврядування трудового колективу факультету не менше як половиною статутного складу вченої ради факультету. Пропозиція про звільнення декана факультету


приймається не менше ніж двома третинами голосів статутного складу органу громадського самоврядування трудового колективу факультету.

3.3.4.            Ухвалює навчальні програми та навчальні плани.

3.3.5.   Обговорює питання про якість викладання окремих дисциплін.

3.3.6.   Обговорює роботу кафедр з організації самостійної роботи студентів у
позаурочний час.

 

3.3.7.               Заслуховує звіти завідувачів кафедр про роботу кафедр.

3.3.8.     Заслуховує звіти про підсумки виробничої практики за попередній
навчальний   рік  та  затверджує  плани   і   бази   проведення   практики
студентів факультету у поточному навчальному році.

3.3.9.     Дає рекомендації на публікацію монографій, підручників, навчальних
посібників,    інформаційних    листків,    підготовлених    працівниками
факультету.

3.3.10.      Заслуховує звіти декана про організацію навчальної та виховної
роботи на факультеті та звіти про результати екзаменаційних сесій.

3.3.11.       Заслуховує  звіти   про   виконання   комплексних   наукових   робіт
кафедрами факультету.

3.3.12.      Дає рекомендації на вступ в аспірантуру осіб безпосередньо після
закінчення навчання на факультеті університету.

3.3.13.                  Висуває кандидатури на здобуття стипендій Президента України,
Кабінету   Міністрів   України,      обласної   держадміністрації,   імені
академіка І.Я.Горбачевського та інших іменних стипендій.

3.3.14.                  Порушує   клопотання   про   присвоєння   викладачам   факультету
почесних звань та державних нагород України.

3.3.15.                  Заслуховує інформацію про хід виконання прийнятих рішень.

3.3.16.                  Обговорює інші питання діяльності факультету.

4.       Права та обов'язки

4.1 Склад Вченої ради обирається на медичному факультеті конференцією трудового колективу, на фармацевтичному, стоматологічному і ФПО загальними зборами трудового колективу факультету терміном до 5 років.

4.2 До складу Вченої ради за посадами входять декан, заступники декана факультету, завідувачі кафедр, директори навчально-наукових інститутів. Решту членів Вченої ради становлять виборні представники. які обираються з числа постійно працюючих науково-педагогічних, працівників факультету органами громадського самоврядування трудового колективу факультету за поданням структурних підрозділів,  яких вони працюють. При цьому не менше як 75 відсотків загальної чисельності її складу становлять науково-педагогічні працівники факультету.

Квоти представників від кафедр та інших структур підрозділів на Вчену раду визначається деканом, виходячи з кількості професорів, докторів


наук, дисциплін, що викладається на кафедрі , та територіальною віддаленістю курсів. Вибори представників від кафедр до Вченої ради згідно з доведеними квотами проводиться у. підрозділах шляхом таємного голосування. Рекомендації кафедр подаються на затвердження органу громадського самоврядування колективу факультету. 4.3 Встановити чисельність вчених рад факультетів: на медичному - до 35 осіб, на фармацевтичному, стоматологічним) і ФПО - до 25 осіб.

4.4.  З метою  представництва інтересів студентів до складу  вченої ради факультету за поданням студрад вводяться студенти, які мають тільки відмінні оцінки з підсумкових контролів у кількості осіб: на медичному - 5, на фармацевтичному - 3 і стоматологічному - 3.

4.5. У зв'язку із вибуттям із складу  Вченої ради окремих її членів з різних причин,   орган   громадського   самоврядування   трудового   колективу факультету на закінчення  навчального  року  заслуховує звіт декана, оновлює Вчену раду, виводить або вводить до її складу нових членів.

4.6 Зміни та доповнення до складу  Вченої ради стосовно осіб за посадами, відповідно до Закону України "Про вищу освіту" вносяться рішеннями декана факультету.

4.7 Засідання   Вченої ради проводяться не рідше як один раз на місяць згідно з графіком. Конкретна дата проведення засідання визначається деканом факультету.

4.8. Регламент роботи Вченої ради затверджується на її засіданні відкритим голосуванням. План роботи що містить перелік питань для розгляду складається, як правило на рік і узгоджується на засіданні Вченої ради після чого затверджується її головою.

4.9. Вчений секретар завчасно повідомляє про засідання всіх членів Вченої ради не пізніше як за день до початку засідання у письмовій формі, а також  знайомить  із  проектами  рішення   з  усіх  питань  внесених  до порядку денного.

4.10.    До початку засідання вченим секретарем перевіряється присутність членів ради за підписами у явочному листі.

4.11.    Участь членів Вченої ради у засіданні Є обов'язковою. За неявку на
засідання   без   поважної   причини   декан   має   право   притягти   їх   до дисциплінарної відповідальності.

4.12.   Читання   лекцій,   проведення   практичних   і   лабораторних   занять, приймання екзаменів тощо визнаються поважною причиною відсутності на засіданні Вченої ради.

4.13.  Усі засідання Вченої ради є правомірними, якщо у них взяло участь щонайменше дві третини її спискового складу.

4.14.   Рішення   Вченої   ради   (при   обранні   на   посади   декана,   доцента, старшого    викладача,    викладача,   асистента)    приймається   таємним голосуванням і вважається позитивним, якщо за нього проголосувало щонайменше три чверті членів Вченої ради, що брали участь у засіданні.
Правомірність такого рішення  визначається  чинними  нормативними
документами.   З   інших   питань  -  відкритим   голосуванням   простою більшістю голосів від числа присутніх на засіданні членів вченої ради.

4.15  При допущенні процедурних порушень при розгляді питань   Вченою
радою декан виносить питання на повторний розгляд, рішення якого є
остаточним.

4.16      У ході засідання ведеться протокол, який підписують голова Вченої
ради   і   вчений   секретар.   Відповідальність   за   правильність   ведення
протоколів покладається на вченого секретаря.

4.17                Усі  рішення  Вченої ради  вступають у дію  після їх затвердження
рішенням   декана   факультету       і   є   обов'язковими   для   виконання
викладачами,  співробітниками   і  студентами   факультету  у  зазначені
терміни.

4.18  Рішення Вченої ради факультету може бути скасовано Вченою радою
університету.

5. Керівництво

5.1  Головою   Вченої  ради   є  декан   факультету,   заступником   голови   -
заступник декана.

5.2        У разі відсутності голови Вченої ради і його заступника головує на
засіданні   інший               заступник декана  або  завідувач   кафедри  за
призначенням декана.

5.3        Протоколи та іншу документацію Вченої ради веде секретар Вченої
ради.

6. Взаємовідносини, зв'язок

6.1 Вчена рада факультету взаємодіє з іншими робочими, дорадчими органами та органами громадського самоврядування університету, зокрема:

6.1.1                                   Конференціями   трудових   колективів   університету   медичного
факультету, органами громадського самоврядування факультетів.

6.1.2               Вченою радою університету

6.1.3        Ректоратом.

6.1.4               Деканатом.

6.1.5                                   Консультативною радою.

6.1.6                                   Студентською радою.

6.1.7                                   Профкомом.

7.  Майно і кошти

7.1 Керівництво університету забезпечує Вчену раду факультету приміщенням    для    засідань    комп'ютерною    технікою,    технічними


засобами   для   ведення   і   друкування   протоколів   засідань  та   іншим необхідним обладнанням й устаткуванням.

8. Контроль, перевірка та ревізування діяльності

8.1 Контроль за виконанням рішень Вченої ради покладається на осіб, що відповідають за ці напрямки діяльності, або осіб, що призначені контролювати виконання конкретних окремих рішень.

8.2 Контроль за виконанням рішень Вченої ради здійснюють вчений секретар і заступник голови Вченої ради про що вони своєчасно інформують голову Вченої ради.

8.3 Вчена рада, узагальнюючи матеріали, при погребі повторно розглядає окремі питання.

9. Реорганізація та ліквідація

9.1 Рішення про реорганізацію та ліквідацію Вченої ради факультету приймається органом громадського самоврядування трудового колективу факультету.