ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ МОРФОЛОГІЇ

 

1. Загальні  положення

 

1.1. Вчена рада інституту є колегіальним дорадчим органом директора інституту, який є головою вченої ради, а у разі його відсутності – головою призначається один із заступників за вказівкою директора.

1.2. Склад вченої ради формується директором інституту і затверджується Вченою радою та ректором університету.

1.3. Протягом року окремі члени вченої ради можуть бути виведені із складу і введені до нього без перезатвердження ради.

1.4. До складу вченої ради крім директора входять заступники, завідувачі кафедр і всі викладачі, які мають наукові ступені і вчені звання.

1.5. На підставі рішень вченої ради директор інституту може видавати накази та розпорядження, обов’язкові для виконання викладачами, співробітниками інституту і студентами.

1.6. Регламент роботи вченої ради затверджується на її засіданні відкритим голосуванням. План роботи, що містить перелік питань для розгляду та дати засідань, складається, як правило, на рік і узгоджується на засіданні вченої ради, після чого затверджується її головою.

 

 

2. Основні завдання

 

Вчена рада інституту приймає рішення з питань:

-    організації навчально-методичної і виховної роботи;

-    погодження за поданням заступника з наукової роботи планів наукових досліджень;

-    рекомендації щодо надбавок, премій та правил внутрішнього розпорядку;

-    створення та ефективного використання матеріально-технічної та експериментальної баз;

-    подання на придбання та ефективне використання науково-інформаційних ресурсів, запровадження та удосконалення комп’ютерних та інших автоматизованих технологій у навчальному, дослідницькому та науково-інформаційному процесах;

-    надання допомоги у реалізації адміністративно-господарських завдань, тощо.

Рішення вченої ради вступають у дію після їх затвердження наказом директора.

 

3. Функції

 

3.1. Основною формою діяльності вченої ради є попереднє вивчення стану справ по кожному із запланованих питань, що виносяться на засідання;

- заслуховування звіту (доповіді, інформації) відповідальної особи з даного питання, обговорення цього питання і прийняття відповідного проекту.

3.2. Підготовка питання та розгляд його на вченій раді складається з:

- призначення комісії чи окремого доповідача для вивчення стану з питання (за пропозицією голови вченої ради, його заступника чи вченого секретаря);

- підготовка довідки та проекту рішення. Згадана довідка повинна бути додатком до протоколу засідання;

- протоколювання розгляду питання по загально прийнятій формі з конкретизацією основних думок, висновків та пропозицій виступаючих, відповідей на запитання, заключної частини виступу доповідача тощо.

3.3. Вчена рада систематично контролює виконання власних рішень, узагальнюючи матеріали, при потребі знову повертається до розгляду. Поточний контроль за виконанням рішень здійснює заступник голови вченої ради та її вчений секретар, про що вони своєчасно інформують голову вченої ради.