П Р А В И Л А   П Р И Й О М У

для вступників до державного вищого навчального закладу Тернопільський державний медичний університет
імені І. Я. Горбачевського
у 2009 році

 

 

 

1.     ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 

1.1. На перший курс університету приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають документ державного зразка про повну загальну середню освіту.

1.2. Прийом до  університету, відповідно до Закону України “Про вищу освіту” від 17.01.2002 року №2984-ІІІ, постанови Кабінету Міністрів України № 839 від 20.06.2007р.,  умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України за №802 від 02.09.2008 року,  наказу МОН України №804 від 03.09.2008 року  та Положення про приймальну комісію державного вищого навчального закладу “Тернопільський державний медичний університет
імені І. Я. Горбачевського”, незалежно від фінансування підготовки фахівців, проводиться на конкурсній основі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти, підтверджених сертифікатами Українського центру оцінювання якості освіти, отриманими у поточному році (результатами вступних випробувань).

1.3. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законом України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”, постановами Кабінету Міністрів України від 26.02.1993 року №136 “Про навчання іноземних громадян в Україні” (із змінами) та від 05.08.1998 року №1238 “Про затвердження Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів”, Указом Президента України від 25.03.1994 року №112 “Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації” та від 03.06.94 № 271 “Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова”. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, приймаються на навчання на підставі направлень Міністерства освіти і науки  в межах обсягів державного замовлення.

            1.3.1. Іноземні громадяни українського походження, які отримали направлення на навчання від офіційно зареєстрованих українських національно-культурних товариств, користуються такими ж правами, що і громадяни України, якщо вони:

 - були учасниками міжнародних  олімпіад з біології.

1.4. Усі вступники користуються рівними правами незалежно від статі, расової, національної приналежності, соціального та майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних переконань, віросповідання, місця проживання, стану здоров’я та інших обставин.

1.5. Медичний університет здійснює підготовку фахівців за освітнім кваліфікаційним рівнем  „магістр”, “спеціаліст”, “бакалавр”, “молодший спеціаліст”.

1.6. Прийом до медичного університету проводиться на медичний факультет з підготовки спеціалістів за спеціальністю 7.110101 – “Лікувальна справа”; стоматологічний факультет за спеціальністю 7.110106 “Стоматологія”; фармацевтичний факультет: за спеціальністю 7.110201 – “Фармація” (денна та заочна форми навчання), 7.110202 – „Технологія парфумерно-косметичних засобів” і за спеціальністю 7.110206 – “Клінічна фармація”; у навчально-науковий інститут медсестринства за спеціальностями: 8.110100 – „Сестринська справа” - магістр, 6.120.101 (6.110100) – “Сестринська справа” (бакалавр), 6.120.102 (6.110100) – “Лабораторна діагностика” (бакалавр) і молодших спеціалістів за спеціальністю   5.110102 – “Сестринська справа”. Обсяги підготовки на місця державного замовлення відповідно до проектних цифр плану прийому, наданих МОЗ України за спеціальністю 7.110101 “Лікувальна справа” – 142 особи, на місця понад план державного замовлення за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб – 158 осіб, за спеціальністю 7.110106 “Стоматологія” – 5 осіб, на місця понад план державного замовлення за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб – 145 осiб,  за спеціальністю 7.110201 – “Фармація” за державним замовленням – 3 особи, на місця понад план державного замовлення за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб на денну форму навчання – 100 осіб, на місця понад план державного замовлення за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб на заочну форму навчання – 95 осіб, за спеціальністю 7.110202 – „Технологія парфумерно-косметичних засобів” за державним замовленням - 2 особи, на місця понад план державного замовлення за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб - 8 осіб, за спеціальністю 7.110206 – “Клінічна фармація” за державним замовленням – 2 особи, на місця понад план державного замовлення за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб – 18 осіб, у навчально-науковий інститут медсестринства за спеціальністю 6.120101 “Сестринська справа”- бакалавр за державним замовленням – 10 осіб, на місця понад план державного замовлення за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб із скороченим навчальним тижнем – 40 осіб, за дистанційною формою навчання 50 осіб, за спеціальністю 5.110102 “Сестринська справа” за державним замовленням – 10 осіб, за спеціальністю 6.120102 “Лабораторна діагностика” - бакалавр за державним замовленням – 4 особи.

Обсяги підготовки на місця державного замовлення та  за рахунок коштів юридичних і фізичних осіб у магістратурі за спеціальністю 8.110101 “Лікувальна справа” – 20 осіб, 8.110201 – “Фармація” – 15 осіб , 8.110206 – “Клінічна фармація” – 5 осіб, 8.110102 – „Сестринська справа” – 30 осіб.

Обсяги підготовки іноземних громадян за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб за спеціальністю 7.110101 „Лікувальна справа” – 100 осіб, за спеціальністю 7.110.201 “Фармація” – 20 осіб (денна форма навчання), за спеціальністю 7.110.201 “Фармація” – 5 осіб (заочна форма навчання), за спеціальністю 6.120101 “Сестринська справа”- бакалавр за дистанційною формою навчання 100 осіб, за спеціальністю 5.110102 “Сестринська справа” – 110 осіб.

 

 

1.7. Фінансування підготовки фахівців проводиться:

- за рахунок коштів державного бюджету України, республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів – за державним замовленням;

-         за рахунок пільгових довгострокових кредитів;

-         за рахунок коштів юридичних осіб;

-         за рахунок коштів фізичних осіб.

 

 

Розмір плати за весь строк навчання громадянами України, які бажають навчатися за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб становить за спеціальностями:

7.110.101   „Лікувальна справа” - 74880 грн.;
7.110.106 „Стоматологія” - 78790 грн.;

7.110.201 „Фармація”-58000 грн. (заочна форма навчання-44500 грн.);

7.110.102 „Технологія парфумерно-косметичних засобів” - 58000грн.;
7.110.206 „Клінічна фармація” - 58000грн.

6.120.101   "Сестринська справа” – бакалавр  (дистанційна форма навчання) – 16000 грн.

 

8.110100 „Сестринська справа” – магістр – 18000 грн.

 

Плата за перший 2009-2010 навчальний рік громадянами України, які бажають навчатися за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб складає за спеціальностями:

7.110.101   "Лікувальна справа" - 11300 грн.;
7.110.106 "Стоматологія" - 14700 грн.;

7.110.201 "Фармація" - 10300 грн. (заочна форма навчання - 6400 грн.);

7.110.102   "Технологія парфумерно-косметичних засобів" – 10300  грн.;
7.110.206 "Клінічна фармація" – 10300 грн.;

6.120.101   "Сестринська справа” – бакалавр  (навчання в міжнародній медсестринській школі за американськими програмами) – 14950 грн.;

6.120.101   "Сестринська справа” – бакалавр  (дистанційна форма навчання) – 7500 грн.

  8.110100 „Сестринська справа” – магістр – 8460 грн.

 

 

Плата за  навчальний рік громадянами зарубіжних країн складає за спеціальностями:

7.110.101 "Лікувальна справа" - українською та російською мовами навчання - 14300 грн., навчання англійською мовою - 16000 грн.;

7.110.201 "Фармація" (денна форма навчання) - українською та російською мовами навчання - 14300 грн., навчання англійською мовою - 16000 грн.;

7.110.201 "Фармація" (заочна форма навчання) - українською та російською мовами навчання - 7670 грн., навчання англійською мовою - 8790 грн.;

Навчання у навчально-науковому інституті медсестринства:

- навчання у міжнародній медсестринській школі за американськими програмами – 14950 грн.;

- навчання за американськими програмами, затвердженими МОН та МОЗ України, англійською мовою - 17500 грн. за один навчальний рік;

- 6.120.101   "Сестринська справа” – бакалавр  (дистанційна форма навчання) – 8000 грн.

 

1.8.    Цільовий прийом організовується відповідно до пункту 6 статті 22   Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (із змінами) і постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.1999р. за № 1159 "Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості".

Місця для цільового прийому сільської молоді за спеціальністю 7.110.101 - "Лікувальна справа" виділяються рішенням приймальної комісії не більше 25 відсотків від плану прийому підготовки спеціалістів за рахунок державного бюджету (35 місць), за спеціальністю 7.110106 “Стоматологія” – 1 місце.  Місця для цільового прийому громадян, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, виділяє приймальна комісія згідно плану цільової підготовки (10 місць).

1.9. Організацію прийому до медичного університету здійснює приймальна комісія, яка затверджена наказом ректора університету № 293 від 15.10.2008 р. і діє згідно з Положенням про приймальну комісію державного вищого навчального закладу “Тернопільський державний медичний університет
імені І. Я. Горбачевського”.

1.10. Форма навчання на медичному і стоматологічному факультетах – денна, фармацевтичному факультеті – денна та заочна, у навчально-науковому інституті медсестринства – денна, за скороченим навчальним тижнем та дистанційна. Нормативний зміст та терміни навчання за всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями визначається державними стандартами вищої освіти. 

1.11. Термін навчання:

1.     На медичному факультеті – 6 років;

2.     На стоматологічному факультеті – 5 років;

3.     На фармацевтичному факультеті – 5 років (заочна форма навчання – 5,5 років);

4.     У навчально-науковому інституті медсестринства  – за спеціальністю 6.120101 “Сестринська справа” (бакалавр), особи, які мають спеціальність 5.110102  зараховуються на 3 курс – 2 роки, особи, які мають спеціальність 7.110101 „Лікувальна справа” навчаються за скороченим навчальним тижнем 1,5 роки, за спеціальнісю „Сестринська справа”- бакалавр – дистанційна форма навчання – 2 роки. За спеціальністю 6.120102 “Лабораторна діагностика” (бакалавр), зараховуються особи, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень “молодшого спеціаліста”  на 3 курс – 2 роки. За спеціальністю 5.110102 “Сестринська справа” – 3 роки, 8.110102 “Сестринська справа” – 2 роки. 

5.     Випускники медичних коледжів, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавра” за спеціальністю 6.110201 “Фармація”   зараховуються  на четвертий курс фармацевтичного факультету за спеціальністю 7.110201 “Фармація”.

 

 

 

 

2.     ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ

 

2.1. Прийом документів здійснюється з 29 червня по 29 липня (включно) 2009 року. У іноземних громадян по 30 вересня (включно) 2009 року. При наявності вакантних контрактних місць Приймальна комісія може оголосити додатковий прийом документів за погодженням МОН та МОЗ України.

2.2. Вступники подають особисто у приймальну комісію заяву, в якій вказується напрям підготовки та обрана спеціальність, форма та джерела фінансування. До заяви додають такі документи:

а) документ державного зразка про повну загальну середню освіту в оригіналі або його копію, завірену в установленому порядку. Особи, які беруть участь у конкурсі щодо зарахування до декількох вищих навчальних закладів або на декілька спеціальностей у пятиденний термін після складання вступних випробувань та оголошення списку осіб рекомендованих до зарахування на навчання за державним замовленням а також за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів, зобовязані подати оригінал документа про освіту, медичної довідки та сертифіката (сертифікатів) Українського центру оцінювання якості освіти до приймальної комісії;

б) медичну довідку за формою 086-о (медичну комісію вступники проходять за місцем проживання) (оригінал або копію);

в) 6 фотокарток розмірами 3´4 см;

г) сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (оригінали або завірені копії) з предметів, що відповідають переліку вступних випробувань, для участі у конкурсі щодо вступу на обрану вступником спеціальність;

д) копію трудової книжки (для осіб, які мають стаж роботи);

е) особи, які вступають на умовах цільового прийому згідно з встановленими квотами, додають направлення відповідного взірця, видане обласним управлінням охорони здоров’я, а також управлінням охорони здоров’я Ради Міністрів Автономної Республіки Крим і Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій відповідно до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” і Постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.1999р. за № 1159 “Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості”;

є) громадяни зарубіжних країн подають угоду (контракт) із гарантією повної компенсації затрат на підготовку спеціалістів;

 ж) паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта), військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці) та документи, що дають право на пільги, оригінал документа про освіту (при поданні його копії) вступник предявляє особисто і не пізніше 29 липня.

з) вступники з числа військовослужбовців – подають рапорт за командою з 1 лютого  до 1 квітня року вступу.

2.3. Прийом документів на дистанційну форму навчання проводить приймальна комісія і уповноважені представники університету.

 

 

 

3. ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ

 

3.1. Для конкурсного відбору вступників в межах державного замовлення та за кошти юридичних і фізичних осіб на медичний факультет  за спеціальністю 7.110101 – “Лікувальна справа”; стоматологічний факультет за спеціальністю 7.110106 “Стоматологія”; фармацевтичний факультет: за спеціальністю 7.110201 – “Фармація” (денна форма навчання), 7.110202 – „Технологія парфумерно-косметичних засобів” і за спеціальністю 7.110206 – “Клінічна фармація”    зараховуються результати зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти, підтверджені сертифікатами Українського центру оцінювання якості освіти з біології (профільний), хімії, української мови та літератури, за спеціальністю 7.110201 – “Фармація” (заочна форма навчання) - з   хімії (профільний) і української мови та літератури з результатами оцінювання знань у поточному році (за шкалою оцінювання від 100 до 200 балів). У навчально-науковому інституті медсестринства в межах державного замовлення за спеціальністю 5.110102  “Сестринська справа” (молодший спеціаліст) зараховуються результати зовнішнього незалежного оцінювання, підтверджені сертифікатами Українського центру оцінювання якості освіти з української мови та літератури і біології (профільний). 

 

Приймальна комісія  допускає до участі у конкурсі щодо вступу на навчання вступників, які подають сертифікати Українського центру  оцінювання якості освіти з біології, хімії, української мови та літератури з результатами оцінювання їх знань у поточному році не нижче 124 балів непрофільних  та профільних предметів.

Вступники, які до заяви про вступ на навчання додають сертифікати з кількістю балів нижче встановленого  рівня – 124 бали, до участі у конкурсі щодо зарахування не допускаються.

При вступі до навчально-наукового інституту медсестринства за спеціальністю 6.120101 “Сестринська справа” (бакалавр) абітурієнтів, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень „молодший спеціаліст”, „спеціаліст” фаховими випробуваннями в межах державного замовлення та за кошти юридичних і фізичних осіб є іспити з основ сестринської справи (письмово), української мови (диктант); за спеціальністю 6.120102 “Лабораторна діагностика” з базовою вищою освітою – з хімії (у формі тестування),  української мови (диктант). Фаховим випробуванням для вітчизняних та іноземних громадян які мають освітньо-кваліфікаційний рівень „молодший спеціаліст”, „спеціаліст” та вступають за спеціальністю „Сестринська справа” – бакалавр на дистанційну форму навчання є дистанційний іспит з основ сестринської справи, проведений в системі Moodle.

Для випускників медичних коледжів, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавра” за спеціальністю 6.110201 “Фармація” і вступають на фармацевтичний факультет за спеціальністю 7.110201 “Фармація”   фаховим випробуванням є співбесіда з фармацевтичної хімії.

 Категорії вступників з числа громадян України, які здобули повну загальну середню освіту за межами України, військовослужбовців Збройних Сил України, інших  утворених відповідно до законів України  військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення та державної спеціальної служби транспорту, звільнених з військової служби в рік вступу до вищого навчального закладу, військовослужбовців рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом,  беруть участь у конкурсі щодо зарахування на навчання на власний вибір - з  кількістю балів сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти  або з  кількістю балів вступних випробувань із загальноосвітніх предметів, визначених цими правилами прийому.

Категорії осіб з обмеженими фізичними можливостями (інваліди 1 та 2 груп, діти-інваліди)   за бажанням беруть участь у конкурсі щодо зарахування на навчання на власний вибір - з  кількістю балів сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти  або з  кількістю балів вступних випробувань із загальноосвітніх предметів, визначених цими правилами прийому  за 100-бальною шкалою оцінювання від 100 до 200 балів.

 

Вступними фаховими випробуваннями для осіб, які вступають у магістратуру є фахове випробування зі спеціальності магістратури та іноземної мови.

*Положення про іспити та критерії оцінок знань абітурієнтів додаються.

 

3.2. Для осіб, які виявили бажання навчатися  за кошти юридичних і фізичних осіб угоди укладаються після конкурсного відбору та оплати за навчання.

 

 3.3. Для осіб, які не вивчали (не атестовані) української мови, приймальна комісія  встановлює вступне  випробування - іспит з російської мови (диктант).   

 3.4. Вступники мають право складати вступні іспити з біології, хімії та фахові випробування з основ сестринської справи українською або російською мовами.

3.5. Вступними випробуваннями для іноземних громадян є співбесіда з біології та хімії.

3.6. Перескладання вступних іспитів, фахових випробувань на вищий рівень знань не дозволяється.

3.7.  Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у зазначений за розкладом час, а також ті, знання яких було оцінено балами, нижче встановленого цими правилами рівня (124 бали за шкалою оцінювання знань від 100 до 200 балів), та ті, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях і в конкурсі не допускаються.

3.8. За користування під час іспиту (фахового випробування) сторонніми джерелами інформації, а також за підказку абітурієнт усувається з іспиту. Екзаменаційна робота не перевіряється і оцінюється за рівнем знань нижче середнього.

3.9. Апеляція абітурієнта з приводу екзаменаційної оцінки приймається не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки.

 

 

 

 

4. ЗАРАХУВАННЯ

 

4.1. Зарахування на 1-й курс на місця, що фінансуються з державного бюджету, проводиться до 10 серпня, а на місця, що фінансуються на кошти юридичних та фізичних осіб – до 30 серпня (за погодженням МОН та МОЗ України).

4.2. Зараховуються до університету за умови подання сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з  кількістю балів не нижче встановленого цими правилами рівня.

4.2.1. Учасники міжнародних олімпіад з біології, які проводились у 2008/2009 н.р. для учнів 11 (12) класів середніх загальноосвітніх закладів та випускних курсів професійно-технічних навчальних закладів на базі повної загальної середньої освіти.

4.2.2. Призери IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з біології, які проводились у 2008/2009 н.р. для учнів 11 (12) класів середніх загальноосвітніх закладів та випускних курсів професійно-технічних навчальних закладів на базі повної загальної середньої освіти.

4.2.3. Призери ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України з біології, які про­во­дились Міністерством освіти і науки України у 2008/2009 н.р. для учнів 11(12) класів середніх загальноосвітніх закладів та випускних курсів професійно-технічних навчальних закладів на основі повної загальної середньої освіти.

 4.3. Зараховуються до університету за результатами співбесіди за умови подання   в установлені  терміни до приймальної комісії сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з  кількістю балів не нижче   встановленого цими правилами рівня.

4.3.1. Особи, яким Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надане таке право.

  4.4. Зараховуються до університету поза конкурсом при поданні сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів не нижче   встановленого цими правилами рівня або отриманні відповідної  кількості балів на вступних випробуваннях: 

 

- особи, яким законом України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”    надане таке право;

- діти-сироти та діти, які залишилися без піклування батьків, а також особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років;

- інваліди І та ІІ груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;

- особи, яким законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надано таке право;

- діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків.

- члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, що загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві “Шахта імені О.Ф. Засядька”, згідно з додатком 6 до постанови Кабінету Міністрів України від 9 січня 2008 року  № 6 “Деякі питання соціального захисту членів сімей загиблих шахтарів та гірничорятувальників”.

Неповнолітніми вважаються особи, яким на день подачі документів до приймальної комісії не виповнилося 18 років.

4.5. Усі інші абітурієнти зараховуються до університету за конкурсом відповідно до суми  кількості балів, зазначених у сертифікатах Українського центру оцінювання якості освіти або суми набраних на вступних іспитах (фахових випробуваннях) балів. 

4.6. За окремим конкурсом, відповідно до суми кількості балів, зазначених у сертифікатах Українського центру оцінювання якості освіти або суми набраних на вступних іспитах балів  зараховуються на цільові місця державного замовлення особи, які мають цільове направлення згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.1999р. №1159 “Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості”.

 

4.6.1. Особи, які не зараховані за цільовим прийомом, можуть брати участь в конкурсі на загальних засадах.

 

4.7. При рівності конкурсних балів переваги при зарахуванні мають:  

а) особи, яким Законом України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” (із змінами) надане таке право;

б) особи, яким надане таке право відповідно до Указу Президента України від  21.02.2002  № 157  “Про  додаткові  заходи   щодо  посилення  турботи   про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді”;

в) особи, яким надане таке право відповідно до Указу Президента України від  12.09.2007  № 849  “Про  рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року “Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році”; 

г )випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю;

д) особи, які проживають на території населеного пункту, якому в установленому порядку надано статус гірського.  

   

е) особи, які закінчили медичні училища (коледжі) і отримали диплом з відзнакою;

        є) особи, які мають більшу кількість балів з профільного предмету;     

ж) повнолітні особи, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, віднесені до 3 або 4 категорій і вступали до університету за конкурсом;

з) особи, які закінчили професійні навчально-виховні заклади і отримали диплом з відзнакою;

и) особи, які закінчили навчально-науковий інститут медсестринства державного вищого навчального закладу Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського;

і) особи, які закінчили медичні училища і мають більший стаж роботи в медичних закладах;

ї) особи, які мають цільове направлення і не пройшли за конкурсом на виділені цільові місця;

й) медичні працівники, які мають більший стаж практичної роботи в медичних закладах;

к) випускники середніх шкіл, які мають посвідчення про закінчення навчально-виробничого комбінату за спеціальністю “Молодша медична сестра по догляду за хворими” або про закінчення гуртка “Молодий медик”, тощо;

л) особи, які мають більший стаж роботи з інших спеціальностей;

м) особи, які мають вищий середній бал в документі про середню освіту;

н) жителі областей, в яких немає медичних ВНЗ;

4.8. Зарахування на місця медичного, стоматологічного  і фармацевтичного факультетів та навчально-наукового інституту медсестринства з позабюджетним фінансуванням проводиться до 30 серпня на конкурсній основі відповідно до   кількості балів, зазначених у сертифікатах Українського центру оцінювання якості освіти або суми набраних на вступних іспитах балів (за погодженням МОН та МОЗ України). 

4.9. Зарахування на дистанційну форму навчання за спеціальністю „Сестринська справа” – бакалавр проводиться двічі на навчальний рік -  до 30 серпня  та до 15 лютого.

4.10. Особи, які в установлений термін (п’ять днів) не подали до приймальної комісії оригіналів документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, медичної довідки та сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти, утрачають право зарахування на навчання за кошти державного бюджету, а також на навчання за рахунок пільгових довгострокових кредитів.

 

 

5.     ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 

5.1. Особи, які не пройшли за конкурсом до іншого ВНЗу, мають право брати участь у конкурсі на вільні місця медичного, стоматологічного і фармацевтичного факультетів в межах ліцензованого обсягу для навчання на контрактній основі.

5.2. Особи, які вступають на місця з позабюджетним фінансуванням, батьки яких є співробітниками державного вищого навчального закладу “Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського” зі стажем роботи у ВНЗі не менше 3-х років, або пропрацювали не менше трьох років в університеті і померли з подання трудового колективу здійснюють оплату у розмірі 50 % від встановленої вартості навчання.

5.3. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з вищого навчального закладу.

5.4. На звільнені при цьому місця може проводитись додаткове зарахування за конкурсом осіб,   які подали сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (успішно склали вступні фахові випробування).

5.5. Роботи вступників, які не зараховані до вищих навчальних закладів, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт.

5.6. Усі питання, які пов’язані з прийомом до університету, вирішуються приймальною комісією університету. Правила прийому затверджені на засіданні приймальної комісії державного вищого навчального закладу “Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського”  24.10.2008 року (протокол № 3).