ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до державного вищого навчального закладу Тернопільський державний медичний університет
імені І.
Я. Горбачевського у 2011 році

 

 

Провадження освітньої діяльності у державному вищому навчальному закладі “Тернопільський державний медичний університет імені                          І.Я. Горбачевського” здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки (серія АВ № 498454 від 18.11.2009 р., термін дії ліцензії залежно від спеціальності 2011-2014 рр.).

Правила прийому розроблені Приймальною комісією державного вищого навчального закладу “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського” (надалі — Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України № 961 від 19 жовтня 2010 року та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 28 жовтня 2010 року за № 999/18294.

 

         І. Загальні положення

1.1.          Державний вищий навчальний заклад “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського  оголошує набір на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційними рівнями, напрямами підготовки (спеціальностями) відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу  (див. додаток 1).        

1.2.          До державного вищого навчального закладу “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського” приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також яким надано статус біженця в Україні, приймаються до вищих навчальних закладів у порядку, передбаченому для громадян України.

1.3.          Прийом до державного вищого навчального закладу “Тернопільський державний медичний університет імені                                      І. Я. Горбачевського” на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

1.4.          Для вступників, які потребують поселення в гуртожиток під час вступу, надається 356 місць. Проживання у 2-, 3-місних кімнатах (блочна система).

 

         ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

2.1.          На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста,  бакалавра, спеціаліста, приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

2.2.          На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра приймаються соби, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста.

2.3.          На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра (спеціальність 8.110102 „Сестринська справа”) приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра (напрям підотовки 6.120101 „Сестринська справа”).

2.4.          Державний вищий навчальний заклад “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського” приймає на навчання зі скороченим терміном осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста  за спеціальністю Фармація (див. додаток 2).

2.5.          Державний вищий навчальний заклад “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського  здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти,  затвердженого  Наказом  Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які  повертаються після академічної відпустки.

 

         ІІІ. Фінансування підготовки фахівців

3.1. Фінансування підготовки фахівців у державному вищому навчальному закладі “Тернопільський державний медичний університет імені  І. Я. Горбачевського   здійснюється:

за рахунок видатків державного   бюджету — за державним замовленням;

за рахунок державних цільових пільгових довгострокових кредитів за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

3.2. Громадянин України має право безоплатно здобути вищу освіту на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше.

3.3. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту за другим напрямом (спеціальністю), якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.

 

         IV. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

         4.1. Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

 

 

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі освіти

повної

загальної середньої

повної загальної середньої

Початок прийому заяв та документів

1 липня 2011 року

10 липня 2011 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні екзамени, що проводить вищий навчальний заклад

22 липня 2011 року

7 серпня 2011 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних екзаменів

31 липня 2011 року

10 серпня 2011 року

Строки проведення вищим навчальним закладом вступних екзаменів

23 – 31 липня 2011 року

8-10 серпня 2011 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше

1 серпня 2011 року

не пізніше

11 серпня 2011 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням - не пізніше 10 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки (спеціальності) - не пізніше 25 серпня

не пізніше 25 серпня

 

 

         4.2. Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, що проводить державний вищий навчальний заклад “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста проводиться в такі строки:

 

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

вступники на основі освіти

повної

загальної середньої

Початок прийому заяв та документів

1 липня 2011 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні екзамени, що проводить вищий навчальний заклад

22 липня 2011 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних екзаменів

31 липня 2011 року

Строки проведення вищим навчальним закладом вступних екзаменів

23 – 31 липня 2011 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше

1 серпня 2011 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням - не пізніше 10 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки (спеціальності) - не пізніше 25 серпня

 

4.3. Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить вищий державний навчальний заклад “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського”, конкурсний відбір та зарахування на навчання на спеціальність 8.110102 „Сестринська справа” (освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр”) вступників на основі базової вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” за спеціальністю 6.120101 „Сестринська справа”) проводиться в такі строки:

 

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

вступники на основі освіти

повної

загальної середньої

Початок прийому заяв та документів

1 липня 2011 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні екзамени, що проводить вищий навчальний заклад

22 липня 2011 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних екзаменів

31 липня 2011 року

Строки проведення вищим навчальним закладом вступних екзаменів

23 – 31 липня 2011 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше

1 серпня 2011 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням - не пізніше 10 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки (спеціальності) - не пізніше 25 серпня

 

 

         V. Порядок прийому заяв і документів для вступу у вищий навчальний заклад

5.1. Вступники особисто подають заяву про вступ до державного вищого навчального закладу “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського, у якій вказують напрям підготовки (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра) або спеціальність (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, спеціаліста, магістра) та форму навчання.

Вступник може подати заяву та документи не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями підготовки (спеціальності) у кожному з них. Кожна подача заяви та документів фіксується на зворотному боці сертифіката та засвідчується печаткою приймальної комісії.

5.2. При поданні заяви вступник пред’являє особисто:

документ державного зразка про  раніше  здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний)  рівень, на основі якого здійснюється вступ,  і додаток до нього;

сертифікат (сертифікати) Українського центру оцінювання якості освіти (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

медичну довідку за формою 086-о;

паспорт громадянина України (паспорт громадянина України для виїзду за кордон, військовий квиток або приписне свідоцтво, свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).

На вимогу вступника приймальна комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього, сертифіката (сертифікатів) Українського центру оцінювання якості освіти та інших документів.

5.3. До заяви вступник додає:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;

сертифікат (сертифікати) Українського центру оцінювання якості освіти (для вступників на основі повної загальної середньої освіти), за особистим  вибором оригінали або копії;

медичну довідку за формою 086-о або її копію;

шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

5.4. Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

5.5. Вступники мають право подавати сертифікати чи їх дублікати Українського центру оцінювання якості освіти, видані у 2008, або 2009, або 2010, або 2011 роках.

5.6. Усі  копії  документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією вищого навчального закладу, до якого вони подаються, або в установленому законодавством порядку (нотаріально).

5.7. Особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди) подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів у державному вищому навчальному закладі “Тернопільський державний медичний університет імені                                    І. Я. Горбачевського”.

5.8. Особи, які в 2011 році не брали участь у зовнішньому незалежному оцінюванні подають документи, що засвідчують їх право на складання тільки вступних екзаменів у державному вищому навчальному закладі “Тернопільський державний медичний університет імені                                    І. Я. Горбачевського”:

військовослужбовці Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення та Державної спеціальної служби транспорту, які проходять військову строкову службу, – при вступі на денну форму навчання до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів;

громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до вищого навчального закладу;

військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, – при вступі на заочну форму навчання;

особи, що мають захворювання, вказані в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.

5.9. Особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі за їх вибором.

5.10. Громадяни України, які у 2011 році здобули повну загальну середню освіту за кордоном, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі за їх вибором.

5.11. Вступники,  які  подають  сертифікат з кількістю балів  з визначених предметів нижче встановленої цими правилами прийому мінімальної кількості  балів, на навчання не зараховуються (крім випадків, передбачених абзацом другим пункту 6.1 розділу VI цих правил).

5.12. Приймальна комісія здійснює перевірку відповідності сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти базі даних цього центру. Письмове підтвердження Українським центром оцінювання якості освіти невідповідності сертифіката є підставою для відмови в участі у конкурсі та зарахуванні на навчання (анулювання наказу про зарахування).

5.13. Приймальна комісія розглядає документи вступників та приймає рішення про допуск до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання до вищого навчального закладу.

5.14. Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму підготовки (спеціальності), а також надання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів) та наявності підстав для вступу поза конкурсом фіксується у заяві вступника і підтверджується його особистим підписом.

5.15. При прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра на основі базової або повної вищої освіти осіб, які подають документ про здобутий за кордоном освітньо-кваліфікаційний рівень, обов’язковою є процедура нострифікації документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, що проводиться Міністерством освіти і науки України в установленому порядку. Нострифікація цих документів здійснюється протягом першого року навчання.

 

         VI. Вступні випробування та конкурсний відбір

6.1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до державного вищого навчального закладу “Тернопільський державний медичний університет імені                                    І. Я. Горбачевськогодля здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, зараховуються бали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти, виданого у поточному році, з предметів, визначених Переліком конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів) (див. додаток 3). Також додатком 3 визначаються профільні загальноосвітні предмети, мінімальна кількість балів сертифіката з профільних загальноосвітніх предметів, з якими вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання. Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість балів із загальноосвітніх предметів складає не менше 124 (крім випадків, передбачених абзацом другим пункту 6.1 розділу VI цих правил).

Вищий навчальний заклад за рішенням приймальної комісії допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступника, який подає сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти, кількість балів якого з одного з непрофільних загальноосвітніх предметів, визначених правилами прийому до вищого навчального закладу, нижче 124 балів, за умови, якщо кількість балів з профільного загальноосвітнього предмета, зазначена у сертифікаті, становить не нижче 170 балів.

6.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (вступних екзаменів), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту та додаткових балів, передбачених цими правилами. При цьому середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності, наведеною у додатку 5. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12».

6.3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються бали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти (результати вступних екзаменів) з двох предметів за переліком, що наведений у додатку 4.

6.4. Результати вступних екзаменів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

6.5. При вступі до навчально-наукового інституту медсестринства за напрямом 6.120101 “Сестринська справа” (бакалавр) вступників, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень „молодший спеціаліст”, „спеціаліст” фаховими випробуваннями в межах державного замовлення та за кошти юридичних і фізичних осіб є іспити з основ сестринської справи (у формі тестування), української мови (у формі тестування); за напрямом 6.120102 “Лабораторна діагностика” – з хімії (у формі тестування),  української мови (у формі тестування).

Для конкурсного відбору осіб, які  мають освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавра” за напрямом підготовки 6.110201 “Фармація” і вступають на фармацевтичний факультет за спеціальністю 7.110201 “Фармація” зараховується вступне фахове випробування з фармацевтичної хімії.

Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційн рівнів магістра зараховуються вступні фахові випробування зі спеціальності магістратури (клінічне медсестринство) та іноземної мови.

Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість балів із іспиту складає не менше 124.

6.6. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні екзамени та творчі конкурси у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого цими Правилами мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних екзаменах, творчих конкурсах та у конкурсному відборі не допускаються.

6.7. Апеляції на результати вступних екзаменів,  що проведені вищим навчальним закладом, розглядає апеляційна комісія державного вищого навчального закладу “Тернопільський державний медичний університет імені  І. Я. Горбачевського”.  Апеляція абітурієнта з приводу екзаменаційної оцінки приймається не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки.

6.8. Для осіб, які не атестовані з української мови та літератури, Приймальна комісія з урахуванням наявності педагогічних і науково-педагогічних  кадрів може встановлювати вступний екзамен з тієї мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

Результат екзамену оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість бала сертифіката з української мови та літератури.

 

 

VII. Цільовий прийом до державного вищого навчального закладу “Тернопільський державний медичний університет імені                                     І. Я. Горбачевського

7.1. Цільовий прийом організовується:

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1159 «Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості».

7.2. Установлені квоти цільового прийому оголошуються разом з обсягом державного замовлення на підготовку фахівців з кожного напряму підготовки (спеціальності).

7.3. Учасники цільового прийому, передбаченого постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1159 «Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості», зараховуються за окремим конкурсом на навчання на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста. Конкурс відбувається відповідно до суми набраних балів.

7.4. Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим конкурсом, можуть брати участь у конкурсі на загальних засадах.

        

VIII. Зарахування за співбесідою

8.1. За результатами співбесіди зараховуються до державного вищого навчального закладу “Тернопільський державний медичний університет імені  І. Я. Горбачевського особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право.

8.2. Програми співбесід із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії.

8.3. Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах, якщо вони подали приймальній комісії сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів, не менше встановлених приймальною комісією з конкурсних предметів.

 

IX. Зарахування вступників на основі повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів

9.1. Зараховуються до державного вищого навчального закладу “Тернопільський державний медичний університет імені                                     І. Я. Горбачевськогоза умови подання сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів не нижче мінімального рівня для допуску до участі в конкурсному відборі учасники міжнародних олімпіад з біології.

9.2. Призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із біології та призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) III етапу Всеукраїнських конкурсів - захистів  науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої  академії  наук  України  з біології з екологією до конкурсного бала при вступі на основі повної загальної середньої освіти зараховується додатковий бал.

9.3. Величина додаткового бала встановлюється:

особам,  нагородженим дипломами  I ступеня, – 50 балів;

особам,  нагородженим дипломами  IІ ступеня, – 40 балів;

особам, нагородженим дипломами  IІІ ступеня, – 30 балів.

Додатковий бал зараховується лише за одною з перелічених вище підстав.

9.4. Норма, визначена пунктами 9.1-9.2 цього розділу, поширюється на учасників міжнародних олімпіад, призерів IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та призерів ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів – захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, що відбулися у поточному навчальному році, за переліком, визначеним Міністерством освіти і науки України.

 

X. Зарахування поза конкурсом

10.1. Зараховуються поза конкурсом:

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право;

діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями відповідно до Указу Президента України від 19.05.99 № 524 «Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах»;

діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;

члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві «Шахта імені О.Ф. Засядька» (постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 № 6).

10.2. Кількість місць для осіб, визначених у пункті 10.1 цього розділу, установлюється рішенням приймальної комісії за результатами моніторингу проведення вступної кампанії попередніх років і не повинна бути більше 25 відсотків обсягу державного замовлення з кожного напряму підготовки (спеціальності), доведеного державному вищому навчальному закладі “Тернопільський державний медичний університет імені                                     І. Я. Горбачевського.

У випадку встановлення такої квоти зарахування осіб, визначених пунктом 10.1 цього розділу, відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.

 

XI. Право на першочергове зарахування

11.1. Право на першочергове зарахування до державного вищого навчального закладу “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевськогомають:

особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» надане таке право при вступі до вищих військових навчальних закладів та військових підрозділів вищих навчальних закладів;

особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;

особи, які проживають на території населеного пункту, якому відповідно до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» надано статус гірського;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 № 849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році» надане таке право;

випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти;

11.2. Зазначене право надається за інших рівних умов за черговістю, визначеною пунктом 11.1 цих Правил.

 

XII. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників

12.1. Список вступників, які мають цільове направлення, впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого.

12.2. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом;

вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;

учасники міжнародних олімпіад;

вступники, які зараховуються за конкурсом.

До рейтингового списку не включаються вступники, рекомендовані до зарахування на місця цільового прийому.

12.3. У межах кожної зазначеної в пункті 12.2 цього розділу категорії рейтинговий список впорядковується:

за конкурсним балом від більшого до меншого;

з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі у порядку додержання підстав для його набуття.

12.4. У рейтинговому списку зазначаються:

прізвище, ім’я та по батькові вступника;

конкурсний бал вступника;

наявність підстав для вступу поза конкурсом;

наявність підстав для вступу за результатами співбесіди з відміткою про результати співбесіди;

наявність права на першочергове зарахування.

12.5. Рейтингові списки вступників оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті державного вищого навчального закладу “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевськогоіз зазначенням категорій списку. Ці списки оновлюються при внесенні змін протягом строку проведення конкурсного відбору.

         XIII. Надання рекомендацій для зарахування

13.1. Приймальна комісія на підставі рейтингового списку вступників приймає рішення щодо рекомендації до зарахування на навчання на місця державного замовлення вступників, які перебувають на вищих позиціях рейтингового списку. Рекомендації до зарахування вступників на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб надаються після завершення зарахування вступників на місця державного замовлення.

13.2. Приймальна комісія приймає рішення про рекомендування до зарахування на навчання на місця державного замовлення у три етапи: у перший, шостий та восьмий дні після останнього дня прийому заяв.

13.3. Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування оприлюднюється в день його прийняття.

13.4. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної комісії державного вищого навчального закладу “Тернопільський державний медичний університет імені                                     І. Я. Горбачевського.

         XIV. Реалізація права вступників на вибір місця навчання

14.1. Особи, які беруть участь у конкурсному відборі, впродовж кількості днів, визначеної пунктами 15.1, 15.2 розділу XV цих правил, після прийняття рішення про рекомендування до зарахування зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки та сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти до приймальної комісії.

14.2. При вступі вступника для одночасного навчання за двома освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки або спеціальностями (в одному або різних вищих навчальних закладах за різними формами навчання) оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів протягом усього строку навчання. При одночасному навчанні за двома освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки або спеціальностями за місцем навчання за кошти фізичних, юридичних осіб зберігаються завірені копії документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень державного зразка та додатка до нього, копії сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти та медичної довідки. Зазначені копії документів зберігаються у вищому навчальному закладі протягом строку навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів. Довідка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаються оригінали вищезазначених документів.

14.3. Особи, які в установлений строк не подали до приймальної комісії оригінали документів про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, медичної довідки та сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти (не виконали вимог для зарахування), втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням, а також на навчання за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.

         XV. Коригування списку рекомендованих до зарахування

15.1. Після завершення першого встановленого строку вибору вступниками місця навчання (п’ять календарних днів після оприлюднення першого списку рекомендованих до зарахування) приймальна комісія державного вищого навчального закладу “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського  здійснює коригування списку рекомендованих для зарахування осіб:

оголошує списки рекомендованих та приймає рішення про зарахування вступників, які були рекомендовані та виконали вимоги для зарахування;

відкликає надані раніше рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування;

формує нові списки рекомендованих осіб з числа вступників, які не отримували рекомендацію раніше, відповідно до рейтингового списку вступників на наявні місця.

15.2. Після оприлюднення другого та наступних списків вступників, рекомендованих до зарахування, встановлюються два дні для виконання вступниками вимог для зарахування.

15.3. Після виконання всіх вимог вступниками для зарахування на навчання за державним замовленням у визначених обсягах формуються списки рекомендованих для зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.

Вступники, у яких було відкликано рекомендацію для зарахування на місця державного замовлення, можуть бути рекомендовані до зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.

Строки виконання умов для зарахування за кошти юридичних та фізичних осіб встановлюються приймальною комісією державного вищого навчального закладу “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського”, але не пізніше 25 серпня.

15.4. Оголошення списків рекомендованих для зарахування здійснюється відповідно до розділу XIII  цих правил.

         XVI. Наказ про зарахування

16.1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором після виконання вступниками вимог для зарахування за формою, встановленою Міністерством освіти і науки України, та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і веб-сайті державного вищого навчального закладу “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського.

16.2. Накази про зарахування на навчання надсилаються до Міністерства освіти і науки України на паперових та електронних носіях  та в електронному варіанті вигляді до Українського центру оцінювання якості освіти.

16.3. Рішення щодо зарахування вступника з оплатою його навчання за рахунок державного цільового пільгового довгострокового кредиту приймається за заявою вступника, що подається до приймальної комісії, на підставі результатів участі у конкурсі відповідно до виділених державному вищому навчальному закладі “Тернопільський державний медичний університет імені  І. Я. Горбачевськогокоштів.

                 

         XVII. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства у вищих навчальних закладах України

17.1. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законом України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» (із змінами), Указами Президента України від 25.03.94 № 112 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації» та від 03.06.94 № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановами Кабінету Міністрів України від 26.02.93 № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні» (із змінами) та від 05.08.98 № 1238 «Про затвердження Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів». Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, приймаються на навчання на підставі направлень Міністерства освіти і науки  в межах обсягів державного замовлення.

17.2. При вступі до державного вищого навчального закладу “Тернопільський державний медичний університет імені                                  І. Я. Горбачевського” іноземці українського походження, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, якщо вони були учасниками міжнародних олімпіад із біології.

17.3. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також яким надано статус біженця в Україні, приймаються до державного вищого навчального закладу “Тернопільський державний медичний університет імені  І. Я. Горбачевського у порядку, передбаченому для громадян України.

17.4. Іноземці, які здобули повну загальну середню освіту у закордонних школах з українською мовою навчання, приймаються до вищих навчальних закладів України за вступними екзаменами, передбаченими правилами прийому державного вищого навчального закладу “Тернопільський державний медичний університет імені                                     І. Я. Горбачевського, у межах установлених квот за рекомендаціями національних культурних українських товариств та дипломатичних установ України за кордоном.

17.5. Прийом документів у іноземних громадян здійснюється з 1 липня  по 30 вересня (включно) 2011 року.

17.6. Вступники із числа іноземних громадян подають до державного вищого навчального закладу “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського”: а) анкету встановленого зразка; б) свідоцтво про закінчення підготовчого факультету (відділення) для іноземних громадян з рекомендацією для вступу за фахом “Медицина” (якщо проходили навчання); в) копію документа про освіту та одержані з навчальних дисциплін оцінки (бали); г) документ про відсутність ВІЛ-інфекції;  д) медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець і виданий не пізніше ніж за два місяці до в’їзду на навчання в Україну; е) страховий поліс з надання термінової медичної допомоги; є) копію документа про народження; ж) 6 фотокарток розміром 40 х 60 мм; з) зворотній квиток з відкритою датою повернення на батьківщину терміном до одного року.

Зазначені у підпунктах “в”, “г”, “д”, “є” документи повинні бути засвідчені відповідно до законодавства країни їх видачі, легалізовані та нострифіковані в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

17.7. Вступними випробуваннями для іноземних громадян є співбесіда з біології та хімії.

         XVIII. Додаткове зарахування до державного вищого навчального закладу “Тернопільський державний медичний університет імені                                     І. Я. Горбачевського та зберігання робіт вступників

18.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з державного вищого навчального закладу “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського. На звільнені при цьому місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які подали сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (успішно склали вступні випробування, що проводив державний вищий навчальний заклад “Тернопільський державний медичний університет імені                                     І. Я. Горбачевського, і не пройшли за конкурсом на навчання.

18.2. Роботи вступників (у т.ч. аркуші підготовки до усної відповіді, листки співбесіди), виконані ними на вступних екзаменах, творчих конкурсах, фахових випробуваннях, співбесідах, яких не зараховано на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт. Якщо такий вступник рекомендований до зарахування до іншого навчального закладу за результатами поточних вступних екзаменів, то його вступні роботи надсилаються до цього вищого навчального закладу за відповідним запитом.

 

         XIX. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до вищих навчальних закладів

19.1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації не більше двох осіб від одного засобу. Акредитація журналістів проводиться приймальною комісією за заявою засобу масової інформації.

9.2. Громадські організації, яким Міністерством освіти і науки України надано право вести спостереження за роботою приймальної комісії, можуть направляти своїх спостерігачів на її засідання. Приймальна комісія створює належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надає їм можливість ознайомлення з документами, які надаються членам комісії до засідання.

19.3. Голова приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання. В особливих випадках - не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється.

19.4. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для відрахування його з числа студентів.

19.5. Інформування громадськості про хід подання заяв на вступ до вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації здійснюється за допомогою інформаційної системи «Конкурс». Приймальні комісії зобов’язані щодобово подавати інформаційні звіти до системи «Конкурс».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Додаток 1
до Правил прийому до Тернопільського державного медичного університету

 

Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей),

за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень магістра

Напрями підготовки

Спеціальності

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

Вартість одного року навчання, грн.

Код

Назва

Код

Назва

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

За державним замовленням

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

1101

Сестринська справа

8.110100

Сестринська справа

30

-

-

 

2 роки

-

-

11880**

-

-

** - вартість навчання може змінюватися

Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста

Напрями підготовки

Спеціальності

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

Вартість одного року навчання, грн.

Код

Назва

Код

Назва

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

За державним замовленням

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

1101

Медицина

7.12010001

 

Лікувальна справа

400

-

-

171

6 років

-

-

16325**

-

-

1101

Медицина

7.12010005

Стоматологія

150

-

-

4

5 років

-

-

18220**

-

-

1101

Медицина

7.12010003

Медико-профілактична справа

100

-

-

-

6 років

-

-

10 300**

-

-

1102

Фармація

7.12020101

 

Фармація

150

-

100

-

5 років

-

5,5 років

13630**

-

7300**

1102

Фармація

7.12020102

Клінічна фармація

20

-

-

-

5 років

-

-

13900** 

-

-

1102

Фармація

7.12020104

 

Технологія парфумерно-косметичних засобів

10

-

-

-

5 років

-

-

13860** 

-

-

** - вартість навчання може змінюватися

 

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра

Галузі знань

Напрями підготовки

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

Вартість одного року навчання, грн.

Шифр

Найменування

Код

Назва

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

За державним замовленням

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

1201

Медицина

6.120.101

 Сестринська справа

90

-

-

5

2 роки

-

-

9980**

-

-

1201

Медицина

6.120.101

 Сестринська справа (перепідготовка бакалаврів)

90

-

-

-

1,5 роки

-

-

16700**

-

-

1201

Медицина

6.120.102

 Лабораторна діагностика

20

-

-

-

2 роки

-

-

-

-

-

0401

Природничі науки

6.040102

Біологія

30

-

-

-

4 роки

-

-

10680**

-

-

** - вартість навчання може змінюватися

 

 

 

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста

Галузі знань

Спеціальності

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

Вартість одного року навчання, грн.

Шифр

Найменування

Код

Назва

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

За державним замовленням

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

1201

Медицина

5.12010102

 Сестринська справа

20

-

-

-

3 роки

-

-

-

-

-

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста для іноземних громадян

Напрями підготовки

Спеціальності

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

Вартість одного року навчання, грн.

Код

Назва

Код

Назва

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

1101

 

Медицина

 

7.12010001

 

Лікувальна справа

100

-

-

6 років

-

-

українською та російською мовами навчання – 26400**, англійською мовою – 28000**

-

7.12010005

Стоматологія

20

-

-

5 років

-

-

українською та російською мовами навчання – 26400**, англійською мовою – 28000**

-

1102

Фармація

7.12020101

 

Фармація

20

-

5

5 років

-

5,5 років

українською та російською мовами навчання – 26400**, англійською мовою – 28000**

Українсь кою та російсь кою мовами навчання – 10200**, англійсь кою мовою – 12000**

** - вартість навчання може змінюватися

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра для іноземних громадян

Галузі знань

Напрями підготовки

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

Вартість одного року навчання, грн.

Шифр

Найменування

Код

Назва

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

1201

Медицина

6.120101

Сестринська справа

(навчання за американськими програмами, затвердженими МОН та МОЗ України)

20

-

-

 

2 роки

 

-

-

28000**

 

 

 

1201

Медицина

6.120101

Сестринська справа

(навчання за американськими програмами, затвердженими МОН та МОЗ України)

10

-

-

 

4 роки

 

-

-

28000**

 

 

 

1201

Медицина

6.120101

 

Сестринська справа

 

   20

-

-

 

2 роки

-

-

12970**  (російкою мовою -9980**)

 

 

** - вартість навчання може змінюватися

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста  із числа іноземних громадян

Галузі знань

Спеціальності

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

Вартість одного року навчання, грн.

Шифр

Найменування

Код

Назва

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

1101

 

Медицина

 

5.12010102

Сестринська справа

10

-

-

2 роки

-

-

 

28000**

 

-

-

** - вартість навчання може змінюватися

 

 

Додаток 2
до Правил прийому до Тернопільського державного медичного університету

 

Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання зі скороченим терміном осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста  за умови вступу на споріднений напрям підготовки

 

За денною формою навчання

Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

Курс

Термін

навчання

Кількість місць

За кошти

Держав-ного бюджету

За кошти фізичних, юридич-них осіб

Назва

Код

Код

Назва

 

Фармація

6.110201

7.110201

Фармація

4

2

-

60

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3
до Правил прийому до Тернопільського державного медичного університету

 

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти

(вступних екзаменів)

 

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціальності спеціаліста

Перелік конкурсних предметів

(вступних екзаменів)

Статус

предмету

Мінімальна

кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, за співбесідою

Назва

Код

Квота пільгових категорій

Сестринська справа

 

5.12010102

25 %

1. Українська мова та література

 

124

2. Біологія або хімія (на вибір вступника)

Профільний

124

Лікувальна справа

Медико-профілактич-на справа

Стоматологія

Біологія

 

7.12010001

7.12010003

 

 

7.12010005    

6.040102

     25 %

1. Українська мова та література

 

124

2. Біологія

Профільний

124

3. Хімія або фізика (на вибір вступника)

 

124

Фармація

(денна форма навчання)

Клінічна фармація Технологія парфумерно-косметичних засобів

 

7.12020101

 

 

7.12020102

 

7.12020104

 

 

     25 %

1. Українська мова та література

 

124

2. Хімія

Профільний

124

3. Біологія або фізика (на вибір вступника)

 

124

Фармація

(заочна форма) навчання)

 

7.12020101

 

    25 %

1. Українська мова та література

 

124

2. Хімія

Профільний

124

3. Біологія або фізика (на вибір вступника)

 

124

 

 

 

Для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Перелік вступних екзаменів

Статус

предмету

Мінімальна

кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, за співбесідою

Назва

Код

Квота пільгових категорій

Сестринська справа

6.120101

25 %

Основи сестринської справи

 

124

Українська мова

 

124

Лабораторна       діагностика

6.120102

25 %

Хімія

 

124

Українська мова

 

124

 

Для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Спеціальності спеціаліста, магістра

Перелік вступних екзаменів

Статус

предмету

Мінімальна

кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, за співбесідою

Назва

Код

Квота пільгових категорій

Фармація

 

7.12020101

 

      25 %

Фахове випробування з фармацевтичної хімії

 

124

Сестринська справа

8.110102

25 %

1.Клінічне медсестринство

 

 

                124

2. Іноземна мова

 

                124

 

 

 

 

 

 

 

 


Додаток 4
до Правил прийому до Тернопільського державного медичного університету

 

Таблиця відповідності

середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, значенням 200-бальної шкали

 

0,0

100,0

 

4

124,0

 

8

162,0

0,1

100,6

 

4,1

125,0

 

8,1

163,0

0,2

101,2

 

4,2

125,9

 

8,2

163,9

0,3

101,8

 

4,3

126,9

 

8,3

164,9

0,4

102,4

 

4,4

127,8

 

8,4

165,8

0,5

103,0

 

4,5

128,8

 

8,5

166,8

0,6

103,6

 

4,6

129,7

 

8,6

167,7

0,7

104,2

 

4,7

130,7

 

8,7

168,7

0,8

104,8

 

4,8

131,6

 

8,8

169,6

0,9

105,4

 

4,9

132,6

 

8,9

170,5

1

106,0

 

5

133,5

 

9

171,5

1,1

106,6

 

5,1

134,5

 

9,1

172,4

1,2

107,2

 

5,2

135,4

 

9,2

173,4

1,3

107,8

 

5,3

136,4

 

9,3

174,3

1,4

108,4

 

5,4

137,3

 

9,4

175,3

1,5

109,0

 

5,5

138,3

 

9,5

176,2

1,6

109,6

 

5,6

139,2

 

9,6

177,2

1,7

110,2

 

5,7

140,2

 

9,7

178,1

1,8

110,8

 

5,8

141,1

 

9,8

179,1

1,9

111,4

 

5,9

142,1

 

9,9

180,0

2

112,0

 

6

143,0

 

10

181,0

2,1

112,6

 

6,1

144,0

 

10,1

181,9

2,2

113,2

 

6,2

144,9

 

10,2

182,9

2,3

113,8

 

6,3

145,9

 

10,3

183,8

2,4

114,4

 

6,4

146,8

 

10,4

184,8

2,5

115,0

 

6,5

147,8

 

10,5

185,7

2,6

115,6

 

6,6

148,7

 

10,6

186,7

2,7

116,2

 

6,7

149,7

 

10,7

187,6

2,8

116,8

 

6,8

150,6

 

10,8

188,6

2,9

117,4

 

6,9

151,6

 

10,9

189,5

3

118,0

 

7

152,5

 

11

190,5

3,1

118,6

 

7,1

153,5

 

11,1

191,4

3,2

119,2

 

7,2

154,4

 

11,2

192,4

3,3

119,8

 

7,3

155,4

 

11,3

193,3

3,4

120,4

 

7,4

156,3

 

11,4

194,3

3,5

121,0

 

7,5

157,3

 

11,5

195,2

3,6

121,6

 

7,6

158,2

 

11,6

196,2

3,7

122,2

 

7,7

159,2

 

11,7

197,1

3,8

122,8

 

7,8

160,1

 

11,8

198,1

3,9

123,4

 

7,9

161,1

 

11,9

199,0

 

 

 

 

 

 

12

200,0