Галузь знань:

1201 «Медицина»

Напрям підготовки (спеціальність):

7.12010003 «Медико-профілактична справа»

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Спеціаліст

Освітній рівень:

Повна вища освіта

Кваліфікація:

Лікар в галузі медико-профілактичної справи

Вища освіта на базі:

Повної загальної середньої освіти

Форми навчання:

Денна

Термін підготовки:

6 років

 

на другий курс з нормативним терміном навчання проводиться прийом абітурієнтів, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень  молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня  спеціаліста

 

Термін підготовки – 5 років (денна форма навчання)

 

 

Підготовка cпеціалістів за спеціальністю  7.12010003 «Медико-профілактична справа» у Тернопільському державному медичному університеті імені І.Я Горбачевського

 

 

 

Згідно із Законом України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» громадяни мають право на безпечні для здоров’я і життя харчові продукти, питну воду, умови праці, навчання, виховання, побуту, відпочинку та навколишнє природне середовище, які щорічно погіршуються і часто є основною причиною захворюваності людей. А ще Гіппократ стверджував, що захворювання легше попередити, ніж вилікувати. Цей головний принцип повинен лежати в основі нашої медицини. Першими, хто запроваджує цей принцип в життя, є лікарі медико-профілактичнолї справи.

Для забезпечення виконання науково розроблених запобіжних і оздоровчих заходів, спрямованих на ліквідацію чи зменшення до безпечних величин (гігієнічних нормативів) впливу негативних чинників або, навпаки, на широке використання позитивних чинників для збереження, оздоровлення і зміцнення здоров'я як окремої людини, так і цілих колективів, загалом суспільства Україні потрібні високоякісно підготовлені медичні кадри. Це є важливою складовою діяльності галузі охорони здоров'я, оскільки від наявності та рівня підготовки лікарів залежить якість надання медичної допомоги населенню країни. За останні десять років має місце негативна динаміка чисельності лікарів у закладах Державної санітарно-епідеміологічної служби. Дефіцит лікарських кадрів у них на сьогодні понад 6 тисяч з вираженою тенденцією до зростання цієї цифри. Значна частина фахівців у цих закладах передпенсійного та пенсійного віку. Не менш складна ситуація і в інших закладах, які потребують лікарів медико-профілактичного спрямування. Відповідно не вирішуються у належному обсязі питання розкриття механізмів та профілактики несприятливої дії на організм чинників навколишнього середовища (в тому числі радіаційного) та умов праці, затрудняється пошук шляхів зміцнення здоров'я та подовження тривалості життя, яскравим показником чого є негативна демографічна ситуація в Україні.

 

 

 

Одним із напрямків подолання кадрового дефіциту у галузі є відкриття нових факультетів медико-профілактичної справи з метою цільової підготовки лікарів для подальшої роботи у закладах Державної санітарно-епідеміологічної служби. Фахівці медико-профілактичної справи повинні мати глибокі знання медицини, гігієни та законів розвитку суспільства. Створення такого факультету у Тернопільському державному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського буде сприяти зменшенню дефіциту лікарських кадрів у областях західного та центрального регіонів, де такі факультети відсутні (Тернопільська, Рівненська, Житомирська, Вінницька, Хмельницька, Чернівецька, Закарпатська, Волинська), що відповідно дозволить на вищому якіснішому рівні розробляти і запроваджувати у життя індивідуальні та колективні профілактичні заходи, спрямовані на збереження та зміцнення здоров'я не тільки здорових, а й хворих людей. Останнє обумовлено тим, що вирішуючи питання гігієни лікувально-профілактичних закладів, надаючи невідкладну допомогу хворим і потерпілим, працюючи лікарями-профпатологами у медико-санітарних частинах промислових підприємств, лікарями-інфекціоністами, лікарі профілактичної медицини часто виконують і суто лікувальну роботу.

 

 

У відповідності з отриманим освітньо-кваліфікаційним рівнем та напрямом підготовки випускник згідно з Класифікатором професій ДК 009-96 зможе працювати за такими первинними професіями:

 

-         Охорона здоров’я та соціальна допомога

-          Діяльність з охорони здоров’я

-         Діяльність лікувальних закладів

-          Медична практика

 

Фахівець після закінчення навчання за відповідною освітньо-професійною програмою загальної лікарської підготовки за зазначеною базовою спеціальністю здатний виконувати професійну роботу:

лікар-інтерн

лікар-стажист

Після підготовки в інтернатурі (резидентурі) фахівцю присвоюється кваліфікація - лікар з певної спеціальності і він здатний виконувати зазначену в ДК 003-95  професійну роботу і може займати відповідну первинну посаду:

 

Лікар

Лікар з гігієни дітей та підлітків

Лікар з гігієни праці

Лікар з гігієни харчування

Лікар з загальної гігієни

Лікар з комунальної гігієни

Лікар з радіаційної гігієни

Лікар загальної практики - сімейний лікар

Лікар станції (відділення) швидкої та невідкладної медичної допомоги

Лікар-вірусолог

Лікар-генетик

Лікар-дезінфекціоніст

Лікар-епідеміолог

Лікар-інфекціоніст

Лікар-лаборант

Лікар-лаборант гігієніст

Лікар-лаборант гігієніст з дослідження фізичних факторів   навколишнього середовища

Лікар-лаборант гігієніст з дослідження хімічних факторів навколишнього середовища

Лікар-методист

Лікар-патологоанатом

Лікар-профпатолог

Лікар-статистик

Лікар-судово-медичний експерт

Після відпрацювання встановленого законодавством для молодих спеціалістів терміну фахівці можуть пройти перепідготовку та набути іншу лікарську спеціальність крім стоматології і виконувати відповідну професійну роботу.