Міністерство охорони здоров’я України

Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського

 

 

 

Всеукраїнська

науково-практична конференція

 

Роль середнього медичного персоналу в паліативній допомозі

 

14 – 15 квітня 2011 року

 

 

 

 

ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ!

 

У відповідності до затвердженого Міністром охорони здоров’я України і Президентом АМН України “Реєстром конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій і пленумів, які проводитимуться у 2011 році”, маємо честь запросити Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції “Роль середнього медичного персоналу в паліативній допомозі”, яка відбудеться 14-15 квітня 2011 року на базі Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського. Ми будемо раді вітати Вас у конгрес-центрі медуніверситету, який розташований у мальовничому куточку нашого краю. У конгрес-центрі створені всі умови для ефективного проведення пленарних і секційних засідань, круглих столів, виставок та дозвілля.

З найкращими побажаннями -

оргкомітет

 

Програма конференції включає такі питання:

1.      Основні принципи паліативного лікування

2.      Роль медсестри в забезпеченні якісного паліативного лікування пацієнтам протягом життя.

3.      Аспекти оцінки фізіологічної, психологічної, духовної та соціальної сфер якості життя  пацієнтів та їх сімей, які зіткнулися  з небезпечною для життя хворобою або подією.

4.      Роль медсестри в підвищенні  якості паліативного лікування.

5.      Стратегія оцінки болю та ефективне зняття больового синдрому середнім медичним персоналом

6.      Симптоми, характерні для пізніх стадій захворювання і роль медсестри в знятті цих симптомів.

7.      Ключові етичні аспекти та правові питання, пов’язані з паліативним лікуванням

8.      Культурні аспекти, пов’язані з лікуванням в кінці життя

9.      Подолання професійного страху перед смертельною хворобою.

 

 

 

При підготовці матеріалів просимо

дотримуватися таких вимог:

 

1. Стаття повинна супроводжуватись відношенням установи, в якій вона написана, з рекомендаціями до друку, висновком експертної комісії, підписами наукового керівника або керівника установи, які завірені печаткою. Під текстом обов'язкові підписи всіх авторів із зазначенням, що дана робота раніше не подавалась до друку в інші видавництва. Окремо потрібно вказати прізвище, ім'я, по батькові, посаду, науковий ступінь чи вчене звання автора, його адресу, телефон, факс чи адресу електронної пошти, за якими можна вести листування.

 

2. Текст статті треба друкувати з одного боку стандартного аркуша формату А4 через 2 інтервали (28-30 рядків на сторінці) до 4-х сторінок. Статті   надсилати у 2 примірниках.

 

3. Матеріал статті також обов'язково повинен бути поданим  на дискеті 3,5” за стандартом ІВМ в кодах АSІІ (альтернативний) в редакторі Word версії 6.0 чи вище, в наступній послідовності:

УДК:

а) прізвища та ініціали авторів;

б) назва статті;

в) назва установи, з якої виходить робота;

г) резюме статті (20-25 рядків, обґрунтування методики, результати дослідження) українською та англійською мовами. У кожному резюме вказується назва статті;

д) текст статті (опис оригінальних та експериментальних досліджень) має бути побудований таким чином:

-                      постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

-                      аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які опирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

-                      формулювання цілей статті (постановка завдання);

-                      виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

-                      висновки з даного дослідження і перспективи подальших досліджень у даному напрямку

 

Кожен із цих розділів потрібно виділити.

є) перелік використаної літератури (за вимогами   Держстандарту) в алфавітному порядку;

ж) адреси авторів, контактний телефон (бажано мобільний).

 

4. Статті друкуються тільки українською мовою, до 4-х стор.

 

5. Ілюстрації до статті (діаграми, графіки, фотографії, таблиці) надсилати у 2-х примірниках. Розміри фотографій - 13х18, 9х12, 6х9 см. На звороті кожної ілюстрації потрібно вказати номер, прізвища авторів і відмітки “Верх”, “Низ”.

Фотографії повинні бути контрастними, на тонкому глянцевому папері, малюнки – чіткими, креслення діаграми – виконані тушшю.

 

6. Усі позначення мір (одиниці різних величин, цифрові дані клінічних і лабораторних досліджень) подавати відповідно до міжнародної системи одиниць (СІ), терміни – з урахуванням міжнародної класифікації хвороб.

 

7. Редакція бере на себе право виправляти термінологічні та стилістичні помилки, усувати зайві ілюстрації, скорочувати текст.

 

8. Статті, оформлені без дотримання наведених правил, не реєструються.

 

Авторська довідка: окремо потрібно вказати прізвище, ім'я, по-батькові, посаду, науковий ступінь чи вчене звання автора, його поштову адресу, контактний телефон (за можливістю - E-mail), технічні засоби, які є необхідними для усної доповіді.

 

Термін подачі статей – до 15 березня 2011 року.

Вартість публікації у ЖУРНАЛІ –  32 грн. за 1800-2000 знаків з пробілами (1 стор.). Квитанцію про оплату надсилати разом з матеріалами.

 

 

 

 

 

 

Кошти за публікацію просимо надіслати на рахунок: № 31252273210444 в ГУДКУ в Тернопільській обл., МФО 838012, код 02010830,  одержувач – ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського",

з поміткою!!! за публікацію у конф. „ Роль середнього медичного персоналу в паліативній допомозі ” 14/04/2011”

 

 

Окремою квитанцією!!! оплачується

оргвнесок:

Рахунок: № 31258277220445 в ГУДКУ в Тернопільській обл., МФО 838012, код 02010830, одержувач – ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського",

 з поміткою!!! оргвнесок за участь у конф. Роль середнього медичного персоналу в паліативній допомозі 14/04/2011”.

 

Вартість орг. внеску - 200 грн. Оргвнесок включає:

1) папку учасника (збірник матеріалів, програма конференції, сертифікат);

2) сніданок, брейк-кава, обід та вечеря (на перший день конференції) (оплата за дружню вечерю проводиться окремо);

3) поштові послуги на пересилку матеріалів конференції за відсутності автора.

 

Вартість проживання в готелі "Червона калина" -120 грн./добу (окремою квитанцією при попередній оплаті або "на місці")

 

При оплатах коштами організації просимо заздалегідь зв‘язатися з нами для оформлення договору та вчасних проплат.

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформація для учасників:

Місце проведення конференції:

Конгрес-центр Тернопільського державного медичного університету імені І.Я Горбачевського, розташований за адресою: навчально-оздоровчий комплекс „Червона калина”, смт. Дружба, Теребовлянського району.

Контактні телефони, факс:

(0352) 52-72-69 – відділ організації наукових форумів – доц. Волошин Володимир Дмитрович

Тел./факс: (0352) 52-72-69

Web-сайт: www.tdmu.edu.te.ua

Доц. Ястремська Світлана Олександрівна – директор ННІ  медсестринства

Тел.: (0352) 43-09-27

E-mail: nursing@tdmu.edu.te.ua

 

 

 

 

Офіційні мови конференції – українська, російська, англійська.

         Доповідь:

      - на пленарному засіданні  – до 15 хв.

   -  на секційному засіданні    до 5 хв.

Оргкомітет забезпечує: мультимедійним проектором, графопроектором (кодоскопом), відеомагнітофоном, слайдопроектором.

 

 

 

 

 

 

Адреса для листування:

Оргкомітет науково-практичної конференції

 “Роль середнього медичного персоналу в паліативній допомозі ”,

відділ організації наукових форумів

Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського,

майдан Волі, 1,  м. Тернопіль, 46001, Україна