Міністерство охорони здоров’я України

Тернопільська обласна рада

Всеукраїнська екологічна ліга

Тернопільський державний медичний університет

імені І.Я. Горбачевського

 

 

 

Всеукраїнська

науково-практична

конференція

присвяченої 25-річчю Чорнобильської трагедії

 

“Довкілля і здоров’я

 

(22-23 квітня 2011 року)

 

 

 

ВЕЛЬМИШАНОВНИЙ_______________________________________________

Запрошуємо Вас взяти участь у науково-практичній конференції “Довкілля і здоров’я”, присвяченої 25-річчю Чорнобильської трагедії, яка відбудеться 22-23 квітня 2011 року на базі конгрес-центру Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського.

Мета конференції – узагальнити результати досліджень про зміни життєдіяльності організму під впливом факторів довкілля та привернути роль громадськості, владних структур для попередження і усунення негативних наслідків їх дії..

 

З повагою - організаційний комітет

 

 

НАУКОВА ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ:

1.    Фундаментальні механізми забезпечення життєдіяльності організму у віковому аспекті у взаємозв’язку із зовнішнім середовищем.

2.    Вплив природних та антропогенних факторів на живі істоти різного віку.

3.    Сучасні можливості захисту біосфери у контексті здоров’я людей.

4.    Реґіонарні медико-екологічні проблеми і шляхи їх вирішення.

5.    Мікробіологічні аспекти забезпечення здоров’я людини та збереження довкілля.

6.    Взаємодія владних структур і громадськості з метою збереження довкілля і здоров’я.

 

 

 

ФОРМА ПУБЛІКАЦІЇ:

Матеріали конференції будуть надруковані у вигляді тез доповідей (вимоги додаються).

 

 

ФОРМИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ:

·        усна доповідь

·        стендова доповідь

·        вільний слухач

 

 

 

 

 

 

 

ВИМОГИ ДО ТЕЗ

1. До друку приймаються тези доповідей, написані державною мовою, підписаних авторами. Матеріали повинні мати рекомендацію до друку з підписом керівника установи

2. Обсяг публікації – одна або дві повних сторінки, набраних у текстовому редакторі Microsoft Word 97-2007 на папері з форматом А4 і полями: верхнє і нижнє – 2 см, ліве – 2,5 см, праве – 1 см. Параметри форматування: розмір шрифта – 14 пт, відстань між рядками – півтора інтервали, без переносів.

3. Структура тез така: УДК, назва роботи великими літерами, ініціали і прізвища авторів, повна назва установи, E-mail, текст.

4. При підготовці тез обов’язковими є такі елементи: у вступі коротко викласти постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями, сформулювати мету; навести методики дослідження; викласти основний матеріал дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів; вказати висновки і перспективи подальших досліджень у даному напрямку.

Надсилати необхідно 2 примірники тез, електронний варіант на CD-R диску, збережений у форматі ".rtf". Копію квитанції про оплату, авторську довідку.

Анкета учасника - обов’язкова.

Вартість публікації від 35 грн. за 1 сторінку. Остаточний розрахунок буде проведено після верстки збірника матеріалів конференції.

 

 

Кошти за публікацію просимо надіслати на рахунок: Одержувач – ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського",                  код ЄДРПОУ 02010830  р/р № 31252273210444,         МФО 838012, в ГУДКУ в Тернопільській обл., м. Тернопіль, з поміткою оплата за публікацію на конференцію „ Довкілля і здоров’я”.

 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ УЧАСНИКІВ:

 

Місце проведення конференції: конгрес-центр Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського, який знаходиться за адресою: навчально-оздоровчий комплекс “Червона калина”, смт. Дружба, Теребовлянський район, Тернопільська область.

Доїзд учасників конференції здійснюватиметься від адміністративного корпусу (м. Тернопіль, майдан Волі. 1).

 

Офіційна мова конференції: українська.

Регламент доповідей:

·    усна доповідь – до 15 хв.;

·    презентація стенда – до 5 хв.;

·    виступ в обговоренні – до 5 хв.

 

Оргкомітет забезпечує: мультимедійним проектором, графопроектором (кодоскопом), відеомагнітофоном, слайдпроектором.

Оргвнесок: 100 грн.

 

Оплата оргвнеску, проживання і харчування учасників конференції здійснюються через перерахунок або за готівку. Оплата можлива під час реєстрації.

Вартість проживання 120 грн. за 1 місце, триразового харчування – 70-150 грн. за добу.

 

Кошти за участь у конференції необхідно надіслати   до 24.03.2011 року на рахунок: № 31258277220445 в ГУДКУ в Тернопільській обл. МФО 838012,                 код 02010830, одержувач – ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського",  з поміткою:  оплата за участь у конференції Довкілля і здоров’я”.

 

 

 


За побажанням учасників оргкомітет надішле відповідні рахунок, договір і акт виконаних робіт за сплату зазначених коштів.

Для забезпечення Вам успішної участі в роботі конференції  просимо обов’язково за 1 місяць до її початку підтвердити свою участь, за 2 тижні до початку – вказати дату і час приїзду для організації зустрічі.

 

Інформацію можна надіслати поштою на адресу:

Відділ організації наукових форумів

Медичний університет, Майдан Волі, 1

м. Тернопіль 46001

Інформацію можна надіслати телефоном або факсом:

Тел./факс (0352) 52-72-69 – відділ організації наукових форумів, тел. (0352) 52-47-88 – кафедра загальної гігієни та екології, тел. (0352) 25-37-93 – кафедра нормальної фізіології, тел. (0352) 25-05-39 – кафедра медичної бiологiї, мiкробiологiї, вiрусологiї та імунології.

Інформацію можна надіслати електронною поштою:

e-mail:  vonf_tdmu@ukr.net або vonf@tdmu.edu.te.ua

 

P.S. У всіх повідомленнях не забудьте вказати прізвище і назву конференції. В електронному повідомленні в графі „Тема” обов’язково впишіть латинськими літерами „KONFERENTSIA.

 

Анкету учасника, оформлені згідно з вимогами два примірники тез, CD-R диск з електронним варіантом тез, копію квитанції про сплату вартості публікації до 10 березня  2011 року надішліть, будь-ласка, на адресу оргкомітету:

%

Відділ організації наукових форумів

Медичний університет

Майдан Волі, 1

м. Тернопіль 46001

 

 

Анкета учасника конференції

„Довкілля і здоровя”

 

Прізвище _____________________________________

Ім’я ________________ По батькові  _____________

Науковий ступінь ______________________________

Вчене звання __________________________________

Посада _______________________________________

Назва організації /установи ______________________

Тема доповіді: ________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

Співавтори _________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

Електронна адреса для переписки_________________

Контактний телефон ___________________________

 

Форма участі у форумі:

 усна доповідь;

 стендова доповідь;

 тільки публікація;

 вільний слухач

 

Технічні засоби презентації

 мультимедійний проектор

 

Інше _______________________________________

____________________________________________

____________________________________________

 

Прошу зарезервувати для мене ________ місць у

готелі з “_____” _______________ 2011 р.

         по “_____” _______________ 2011 р.

 

 

Дата _______________ Підпис ____________________