Міністерство охорони здоров’я України

Центральний методичний кабінет

 з вищої медичної освіти

Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського

 

Навчально-наукова конференція

 

“ДОСЯГНЕННЯ В ДІАГНОСТИЦІ ТА ЛІКУВАННІ ХВОРОБ ВУХА, ГОРЛА, НОСА

 

24 червня 2011 року

 

 

 

 

ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ!

 

Маємо честь запросити Вас взяти участь у науково-практичній конференції “Досягнення в діагностиці та лікуванні хвороб вуха, горла, носа, яка відбудеться 24 червня 2011 року на базі Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачовського. Ми будемо раді вітати Вас у конгрес-центрі нашого медичного університету “Червона калина”, який розташований у мальовничому куточку нашого краю (Теребовлянський район, смт. Дружба). У конгрес-центрі створені всі умови для ефективного проведення пленарних і секційних засідань, круглих столів, виставок та дозвілля.

З найкращими побажаннями -

оргкомітет

 

Програма конференції включає такі питання:

1.      Нові підходи в діагностиці та лікуванні хвороб вуха.

2.      Нові підходи в діагностиці та лікуванні хвороб горла.

3.      Нові підходи в діагностиці та лікуванні хвороб носа.

4.      Нові підходи в діагностиці та лікуванні пухлин ЛОР органів.

 

Офіційні мови конференції – українська, російська, англійська.

         Доповідь:

      - на пленарному засіданні  – до 15 хв.

   -  на секційному засіданні    до 5 хв.

Оргкомітет забезпечує: мультимедійним проектором, графопроектором (кодоскопом), відеомагнітофоном, слайдопроектором.

 

 

Кращі доповіді будуть опубліковані в журналі “Вісник наукових досліджень”.

Матеріали конференції публікуватимуться у збірнику.

 

При підготовці матеріалів просимо

дотримуватися таких вимог:

 

1. Стаття повинна супроводжуватись відношенням установи, в якій вона написана, з рекомендаціями до друку, висновком експертної комісії, підписами наукового керівника або керівника установи, які завірені печаткою. Під текстом обов'язкові підписи всіх авторів із зазначенням, що дана робота раніше не подавалась до друку в інші видавництва. Окремо потрібно вказати прізвище, ім'я, по батькові, посаду, науковий ступінь чи вчене звання автора, його адресу, телефон, факс чи адресу електронної пошти, за якими можна вести листування.

2. Текст статті треба друкувати з одного боку стандартного аркуша формату А4 через 2 інтервали (28-30 рядків на сторінці) до 4-х сторінок. Статті   надсилати у 2 примірниках.

 

3. Матеріал статті також обов'язково повинен бути поданим  на CD-диску в редакторі Word версії 6.0, в наступній послідовності:

УДК

а) прізвища та ініціали авторів;

б) назва статті;

в) назва установи, з якої виходить робота;

г) резюме статті (20-25 рядків, обґрунтування методики, результати дослідження) українською, російською та англійською мовами. У кожному резюме вказується назва статті;

д) ключові слова – українською, російською та англійською мовами;

е) текст статті (опис оригінальних та експериментальних досліджень) має бути побудований таким чином:

-                        постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

-                        аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які опирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

-                        формулювання цілей статті (постановка завдання);

-                        виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

-                        висновки з даного дослідження і перспективи подальших досліджень у даному напрямку

Кожен із цих розділів потрібно виділити.

є) перелік використаної літератури (за вимогами   Держстандарту) в алфавітному порядку;

ж) адреси авторів, контактний телефон (бажано мобільний).

4. Статті друкуються тільки українською мовою, до 4-х стор.

5. Ілюстрації до статті (діаграми, графіки, фотографії, таблиці) надсилати у 2-х примірниках. Розміри фотографій - 13х18, 9х12, 6х9 см. На звороті кожної ілюстрації потрібно вказати номер, прізвища авторів і відмітки “Верх”, “Низ”. У підписах до мікрофотографій вказувати збільшення (окуляр, об’єктив) і метод фарбування (імпрегнації) матеріалу.

Фотографії повинні бути контрастними, на тонкому глянцевому папері, малюнки – чіткими, креслення діаграми – виконані тушшю.

6. Усі позначення мір (одиниці різних величин, цифрові дані клінічних і лабораторних досліджень) подавати відповідно до міжнародної системи одиниць (СІ), терміни – з урахуванням міжнародної класифікації хвороб.

7. В описі експериментальних досліджень вказувати вид, стать, кількість тварин, методи анестезії при маніпуляціях, пов’язаних із завданням тваринам болю, метод умертвіння їх або взяття в них матеріалу для лабораторних досліджень відповідно до правил гуманного ставлення до тварин. Назви фірм і апаратів потрібно наводити в оригінальній транскрипції.

 

8. Редакція бере на себе право виправляти термінологічні та стилістичні помилки, усувати зайві ілюстрації, скорочувати текст.

9. Статті, оформлені без дотримання наведених правил, не реєструються.

Авторська довідка: окремо потрібно вказати прізвище, ім'я, по-батькові, посаду, науковий ступінь чи вчене звання автора, його поштову адресу, контактний телефон (за можливістю - E-mail), технічні засоби, які є необхідними для усної доповіді.

 

Термін подачі статей – до 15 травня 2011 року. Вартість публікації від 30 грн. за 1 сторінку. Квитанцію про оплату надсилати разом з матеріалами.

 

 

При підготовці ТЕЗ матеріалів просимо дотримуватися таких вимог:

1. До друку приймаються тези доповідей, написаних державною мовою і підписаних авторами.

2. Обсяг публікації – 1-3 сторінки, на одній стороні аркуша форматом А4, шрифтом 14 пт через 1,5 інтервали (28-30 рядків на сторінці) (загалом до 1800 знаків з пробілами на сторінці).

3. Структура тез: УДК, назва роботи великими літерами, прізвище та ініціали авторів, повна назва установи, текст.

4. При підготовці тез коротко викласти постановку проблеми та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями, сформулювати мету; навести методики дослідження; викласти основний матеріал, вказати висновки і перспективи.

5. Надсилати необхідно:

  2 примірники тез;

        електронний варіант на CD-диску, збережений у форматі "*.doc" або "*.rtf";

  копію про оплату;

– авторську довідку.

N.B! На початку авторської довідки окремим рядочком потрібно зазначити вид презентації своєї роботи (тільки друк, друк та стендова презентація на конференції).

Пропустивши кілька інтервалів, вказати прізвище, ім'я, по-батькові, посаду, науковий ступінь чи вчене звання автора, його поштову адресу, контактний телефон (бажано моб.) (за можливістю - E-mail).

 

Термін подачі робіт – до 15 травня 2011 р.

Вартість публікації від 30 грн. за 1 сторінку

 

Кошти за публікацію просимо надіслати на рахунок:     № 31252273210444      в ГУДКУ в Тернопільській обл., МФО 838012, код 02010830, одержувач – ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського",

 з поміткою!!! оплата за публікацію на конф. „Нові підходи ЛОР ...” 24/06/11.

 

Оргвнесок за участь у конференції – 50 грн. при перерахунку до 15 квітня 2011р. на рахунок:№ 31258277220445 в ГУДКУ в   Тернопільській обл. МФО 838012,             код 02010830, одержувач – ДВНЗ          "Тернопільський державний медичний університет імені   І.Я. Горбачевського",

з поміткою!!! оплата за участь у конф. Нові підходи ЛОР...” 24/06/11.

 

 

 

 

 

Інформація для учасників:

Місце проведення конференції:

Конгрес-центр Тернопільського державного медичного університету імені І.Я Горбачевського, розташований за адресою: навчально-оздоровчий комплекс „Червона калина”, смт. Дружба, Теребовлянського району.

Контактні телефони, факс:

(0352) 27-33-47; (0352) 52-72-89 ЛОР відділ Тернопільської обласної лікарні

(0352) 52-47-73 з 15:00 до 18:00 кабінет проректора з лікувальної роботи Яшана Олександра Івановича

(0352) 52-72-69 – відділ організації наукових форумів – доц. Волошин Володимир Дмитрович

 Факс: (0352) 52-72-69, 52-41-83

E-mail: vonf_tdmu@ukr.net

Web-сайт: www.tdmu.edu.te.ua

 

 

Адреса для листування:

Оргкомітет навчально-наукової конференції “Нові підходи в діагностиці та лікуванні хвороб вуха, горла, носа”,

відділ організації наукових форумів

Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського,

майдан Волі, 1, м. Тернопіль, 46001, Україна