Міністерство охорони здоров’я України

Тернопільський державний медичний     університет імені І.Я. Горбачевського

Українське товариство фахівців з клінічної імунології та алергології

 

 

 

II  Науковий симпозіум “Імунопатологія при респіраторних захворюваннях”

 

 

06-07 жовтня  2011 року

 

 

м. Тернопіль

 

 

ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ!

 

Маємо честь запросити Вас взяти участь у  ІІ науковому симпозиумі “Імунопатологія при респіраторних захворюваннях”, яка відбудеться 06-07 жовтня 2011 року на базі Тернопільського державного медичного університету ім.  І.Я. Горбачевського.

Ми будемо раді вітати Вас у спеціально створеному для проведення наукових форумів конгрес-центрі медичного університету, розташованому у лісовій зоні поблизу Тернополя. Конгрес-центр забезпечений усім необхідним для проведення наукових засідань, творчих зустрічей і дозвілля.

Наукова програма конференції присвячена назрілим питанням імунопатології при внутрішніх хворобах і у фтизіатрії.

З найкращими побажаннями,                                                                                                   Оргкомітет

 

Науково-практичні напрямки роботи конференції:

        1.Новітні досягнення у діагностиці  та лікуванні імунологічних порушень в клініці внутрішньої медицини та фтизіатрії;

        2.Імунопатологія при ураженні органів дихання;

        3.Імунопатологія при туберкульозі;

        4.Презентація клінічних та експериментальних досліджень молодих вчених та студентів (виступ на секціі англійською мовою).

 

При підготовці матеріалів

просимо дотримуватись таких вимог:

1.Стаття повинна супроводжуватись відношенням установи, в якій вона написана, з рекомендаціями до друку, висновком експертної комісії, підписами наукового керівника або керівника установи, які завірені печаткою. Під текстом обов′язкові підписи всіх авторів із зазначенням, що дана робота раніше не подавалась до друку в інші видавництва. Окремо необхідно вказати ім′я, по-батькові, посаду, науковий ступінь чи вчене звання автора, його адресу, телефон, факс або адресу електронної пошти, за якими можна вести листування.

2. Текст статті необхідно друкувати з одного боку на стандартному аркуші (формату А4) через 1,5 інтервали (28-30 рядків на сторінці), поля – 2,0 см. Обсяг оригінальної статті, включаючи рисунки, літературу, резюме, не повинен перевищувати 5-6 сторінок, обсяг огляду літератури, лекцій - 10 сторінок машинопису, короткого повідомлення та рецензії – 3-5 сторінок. Стаття надсилається у двох примірниках.

3. Матеріал статті також обов′язково повинен бути поданим на дискеті 3,5" за стандартом ІВМ в кодах ASII (альтернативний) в редакторі Word версії 6-7, гарнітура. Times New Romаn Cyr, 14, в наступній послідовності:      

   

УДК

     а) прізвище та ініціали авторів;

     б) назва статті;

     в) назва установи, з якої виходить робота;

     г) резюме статті (20-25 рядків, обґрунтування методики, результати дослідження) українською, російською та англійською мовами. В кожному резюме вказується назва статті;

     д) ключові слова – українською, російською, англійською мовами;

     е) текст статті (опис оригінальних та експериментальних досліджень) має бути побудований таким чином:

     - постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

     - аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які опирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

     - формулювання цілей статті (постановка завдання);

     - виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

     - висновки з даного дослідження і перспективи подальших досліджень у даному напрямку;

     - кожен із цих розділів потрібно виділити.

      є) перелік використаної літератури (за вимогами Держстандарту) в алфавітному порядку;

     ж) адреси авторів.

     4. Статті в журналі друкуються лише українською мовою.

     5. Ілюстрації до статті (діаграми, графіки, фотографії, таблиці) надсилати у двох примірниках.

     Розміри фотографій -13х18, 9х12, 6х9 см. На звороті кожної ілюстрації потрібно вказати номер, прізвища авторів і відмітки „Верх”, „Низ”. У підписах до мікрофотографій вказувати збільшення (окуляр, об’єктив) і метод фарбування (імпрегнації) матеріалу. Фотографії повинні бути контрастними, на тонкому глянсовому папері, малюнки чіткими, креслення діаграми – виконані тушшю.

     6.Усі позначення мір (одиниці різних величин, цифрові дані клінічних і лабораторних досліджень) подавати відповідно до міжнародної системи одиниць (СІ), терміни – з урахуванням міжнародної класифікації хвороб.

     7. В описі експериментальних досліджень вказувати вид, стать, кількість тварин, методи анестезії при маніпуляціях, пов’язаних із завданням тваринам болю, метод умертвіння їх або взяття в них матеріалу для лабораторних досліджень відповідно до правил гуманного ставлення до тварин. Назви фірм і апаратів потрібно наводити в оригінальній транскрипції.

     8. Редакція виправляє термінологічні та стилістичні помилки, усуває зайві ілюстрації, скорочує текст.

     9. Статті, оформлені без дотримання наведених правил, не реєструються.

     10. Авторська довідка – окремо потрібно вказати прізвище, ім′я, по-батькові, посаду, науковий ступінь чи вчене звання автора, форму участі у конференції (усна доповідь, стендова чи тільки публікація матеріалів), поштову адресу, контактний телефон (за можливістю – Е- mail), технічні засоби, необхідні для доповіді, а також – бронювання готелю.

Термін  подачі матеріалів до 01  червня  2011 року .

 

 

Публікація статті в журналах «Вісник наукових досліджень» або «Інфекційні хвороби» – 35 грн. за сторінку.

Кошти за публікацію просимо надіслати на рахунок: № 31252273210444 в ГУДКУ в Тернопільській обл., МФО 838012, код 02010830, одержувач – ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського", з поміткою!!! оплата за публікацію на конф. Імунопатологія при респіраторних захворюваннях” 06/10/11.       (прізвище автора вказувати обов’язково)

 

 

Вимоги  до тез

        Тези оформляються на папері формату А4 (210х297 мм) у двох примірниках і на компакт-диску та редакторі Microsoft Word, обсяг тез – 1 сторінка, мова – українська, російська, польська, англійська;  поля – 20 мм з усіх боків, шрифт – Times New Roman, розмір – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, розміщення переносів – автоматичне, вирівнювання – по ширині для основного тексту (відступ абзацу – 1,27 см) і по центру – для заголовка. Заголовок друкується курсивом. Першим абзацом вказують  прізвища та ініціали авторів, другим – назва статті (виділяється напівжирним шрифтом), третім – назва організації, у якій виконана робота, місто,  четвертий – основний текст тез. Тези мають бути підписані всіма авторами та містити реквізити одного з авторів (адреса, телефон, e-mail) для листування з оргкомітетом, супроводжуватись відношенням установи,  рекомендаціями до друку, висновком експертної комісії, підписами наукового керівника або керівника установи і завірені печаткою. Автори несуть відповідальність за достовірність наведеної інформації.

 

Вартість публікації у збірнику – 30 грн. за 1 сторінку.

Кошти за публікацію просимо надіслати на рахунок: № 31252273210444 в ГУДКУ в Тернопільській обл., МФО 838012, код 02010830, одержувач – ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського", з поміткою!!! оплата за публікацію на конф. Імунопатологія при респіраторних захворюваннях” 06/10/11.       (прізвище автора вказувати обов’язково)

Адреса оргкомітету: Тернопільський державний медичний університет, відділ організації наукових форумів, Майдан Волі, 1 м. Тернопіль, 46001

E-mail:vonf@tdmudu.te.ua. Web-сайт: www.tdmu.edu.te.ua  

        Просимо Вас разом із науковими матеріалами надіслати до 01.06.2011 р. вашу реєстраційну карту, а також на електронну адресу  hrischuk@ukr.net вислати додатково тексти статей або тез.

        Офіційне підтвердження про Вашу участь в роботі конференції, публікацію наукових матеріалів, та відомостей про організацію конференції буде надіслано Вам до  01  вересня 2011 року в інформаційному повідомленні  

№ 2.

   

Інформація для учасників:

Місце проведення конференції:

м. Тернопіль, Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського, конгрес-центр "Червона калина"

При потребі оргкомітет організовує транспорт для переїзду учасників з Тернополя у конгрес-центр.

Офіційні мови конференції – українська, російська,  польська, англійська.

Регламент доповіді: усна доповідь – до 10 хв., обговорення – до 3 хв., презентація стендової доповіді – до 3 хв.

 

        Оргкомітет забезпечує: мультимедійним проектором, графопроектором (кодоскопом), відеомагнітофоном, слайдпроектором. Оплата проживання і харчування здійснюється за готівку. Вартість проживання від 100 грн. за добу.

Оплата оргвнеску буде проводитись під час реєстрації.

        Просимо за  3 тижні до початку підтвердити  свою участь у конференції.

Про інформацію щодо проведення конгресу можна дізнатися за телефоном:

  - Проф. кафедри пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії  Грищук Леонід Андрійович,  тел. (0352) 52-59-29,

моб. тел.  098-922-31-55.

  Голова обласного центру клінічної імунології та алергології проф. Господарський Ігор Ярославович  (0352) 23-65-69,

моб. тел. 067-332-47-32.

- Зав. кафедри пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії проф. Андрейчин Сергій Михайлович,

 тел. (0352) 26-19-86.,

- Зав. кафедри інфекційних хвороб чл.-кор.НАМН України, проф. Андрейчин Михайло Антонович,  тел. (0352) 52-47-25.

 

        Відділ організації наукових форумів, доцент Володимир Дмитрович Волошин (0352) 52-72-69

E-mail: vonf_tdmu@ukr.net