Науково-практична конференція

"ЗДОБУТКИ КЛІНІЧНОЇ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ"

17 квітня 2012 року

Щорічно науковий відділ нашого університету організовує науково-практичну конференцію "Здобутки клінічної та експериментальної медицини".

Конференція проходить як підсумковий звіт професорсько-викладацького складу та аспірантів університету про їх досягнення за річний період.

Запрошення на конференцію були розіслані в усі вищі медичні навчальні заклади України та обласні адміністрації.

На запрошення відгукнулися професорсько-викладацький склад ВУЗів та закладів охорони здоров’я України. Ми одержали майже 260 наукових роботи, які були опубліковані у вигляді збірника матеріалів конференції. Ще десяток — як журнальні статті у фаховому одноіменному журналі. Роботи в збірнику матеріалів представляють майже усі регіони України.

Цьогорічна конференція відбулася 17 квітня 2012 року. Проект програми заздалегідь був оголошений на сайті університету.

Традиційно робота конференції починається з реєстрації учасників. Завдяки попередньо сформованому списку викладачів, реєстрація відбувалася без надмірної толоки.

 

 

А виставка книг та журналів видавництва "УкрМедКнига" завжди привертає до себе увагу як молоді так і сивочолих професорів.

На основній частині конференції у вигляді стендових доповідей були репрезентовані наукові праці усіх кафедр нашого вузу. Для охоплення максимальної кількості учасників усі виступи були розділені на ряд секцій: “Внутрішня медицина”, “Хірургічні захворювання”, “ЛОР-захворювання та стоматологія”, “Охорона материнства і дитинства”, "Експериментальна медицина", “Соціальна медицина та інформаційні технології”.

Найвищу активність продемонстрували учасники секції "Внутрішня медицина", Хірургічні хвороби", "Експериментальна медицина".

 

 

 

Секція "ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА". Звіти аспірантів та докторантів викликали жваві диспути їх наставників та опонентів.

 

 

 

Секція "ХІРУРГІЧНІ ХВОРОБИ" відбулася під строгим контролем головуючого проф. І.Я.Дзюбановського. Молоде покоління хірургів мало можливість доповісти про свої успіхи у науковій роботі.

 

 

 

 

Секція "ВНУТРІШНЯ МЕДИЦИНА" була найчисельнішою і найпрезентабільнішою. У битві інтелектів зійшлися три проректори – науковий (проф. Л.С.Бабінець), навчальний (перший проректор проф. І.Р.Мисула) та лікувальний  (проф. Н.І.Ярема).

 

 

Підсекція "Психіатрія та неврологія" виступала у цій же аудиторії і користувалася не тільки вузькопрофільною увагою.

 

 

Секція "ОХОРОНА МАТЕРИНСТВА ТА ДИТИНСТВА" дала привід для кулуарних диспутів професорів патоморфологів, гігієністів та акушерів-гінекологів.

Конференцію завершило пленарне засідання, на якому учасникам були презентовані кращі доповіді з різних секцій.

 

 

Виступи вже майже докторів наук С.І.Корнаги, О.Б.Сусли та О.М.Олещук.

На закінчення конференції головуючі підсумували роботу форуму та було прийнято рішення.

 

Відповідно до курсу України на перехід на інноваційну модель розвитку, у тому числі на стику фундаментальних і прикладних наук
і відповідного курсу України на першочерговий розвиток інноваційної економіки

РІШЕННЯ ПІДСУМКОВОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «ЗДОБУТКИ КЛІНІЧНОЇ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ»

17 квітня 2012 року

Підсумкова науково-практична конференція  Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського узагальнила результати наукових здобутків у різних сферах медичної науки і практики у 2012 р. Конференція констатує, що в організації наукової роботи в університеті відбулися відчутні позитивні зрушення. Так, на схвалення заслуговують інноваційно спроможні результати досліджень з актуальних проблем  теоретичної і практичної медицини. Традиційно основну частину складають наукові дослідження,  виконані на рівні сучасних уявлень про глибинні процеси в живому. Відмічено збільшення частки досліджень з актуальних проблем сучасної медичної науки і практики, намагання здійснювати глибокий аналіз отриманих результатів з позицій досягнень сучасних фундаментальних і прикладних наукових дисциплін.

Разом із тим конференція відмічає, що відповідно до вимог сьогодення потребує подальшого вдосконалення вимагає система організації наукової роботи на рівні усіх підрозділів Університету, особливо, у сфері планування наукових досліджень з орієнтуванням на вирішення актуальних проблемних завдань сучасної медичної науки і практики.

Виходячи з наведеного, конференція постановляє:

1.      При плануванні і виконанні наукових досліджень науковцям університету необхідно активніше долучатися до  сучасних надбань у сфері теоретичних знань з фундаментальних і прикладних наук, зокрема в області біо- і наномедицини, ширше запроваджувати в науково-дослідну роботу  сучасні інформативні і високотехнологічні методи наукового дослідження  (електронно-мікроскопічні та люмінесцентні методи, проточна цитофлюорометрія, полімеразна реакція, сонографія судин) та лікувальних технологій (малоінвазивна та ендоваскулярна хірургія, ензимний тромболізис, програмована імунокорекція  тощо).

2.      Вважати стратегічно важливим для України взагалі і її медичної галузі – зокрема пошук шляхів інноваційної реалізації найбільш значимих і перспективних результатів науково-дослідних робіт в області профілактики  захворювань, їх діагностики і лікування хворих.

3.      Продовжувати взятий курс на опанування теоретичними і практичними засадами перспективного напрямку нанобіотехнологій, наполегливо здійснювати пошукові наукові дослідження у зазначеній сфері та виходити на реальні шляхи практичної реалізації позитивних наукових результатів.

4.      Активізувати винахідницьку і раціоналізаторську роботу, сміливіше знаходити  реальні шляхи впровадження перспективних технічних рішень у медичну науку і практику, активніше брати участь у науково-технічних виставках і  конкурсах на кращий науково-технічний проект.

5.      Ширше залучати до наукової роботи студентську молодь, повніше висвітлювати науково-дослідницьку та інноваційну роботу серед молодих вчених і студентів.

6.      Для підвищення рейтингу підсумкової науково - практичної конференції "Здобутки клінічної і експериментальної медицини" доцільно в подальшому кращі доповіді конференції друкувати в додатку до журналу "Здобутки клінічної і експериментальної медицини".