Міністерство охорони здоров’я України

ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України"

Всеукраїнська екологічна ліга

 

 

 

 

науково-практична конференція присвячена 55-річчю ТДМУ імені І.Я. Горбачевського

 

“ДОВКІЛЛЯ І ЗДОРОВ’Я”

27-28 квітня 2012 року

 

 

 

 

ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ!

 

Оргкомітет науково-практичної конференції “Довкілля і здоров'я” має честь запросити Вас взяти участь у її роботі. Ми будемо раді вітати Вас у конгрес-центрі медуніверситету, який розташований у мальовничому куточку нашого краю. Там створені всі умови для ефективного проведення пленарних і секційних засідань, круглих столів, виставок та дозвілля.

Мета конференції – узагальнити результати досліджень про зміни життєдіяльності організму під впливом факторів довкілля та роль громадськості, владних структур у попередженні і усуненні негативних наслідків їх дії.

 

 

З найкращими побажаннями -

оргкомітет

 

 

НАУКОВА ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

передбачає розгляд таких питань:

1.     Фундаментальні механізми життєдіяльності організму у взаємозв’язку із зовнішнім середовищем.

2.     Вплив природних та антропогенних факторів на живі істоти.

3.     Сучасні можливості захисту біосфери у контексті здоров’я людей.

4.     Реґіонарні медико-екологічні проблеми і роль громадськості та владних структур в їх вирішенні.

5.     Мікробіологічні аспекти забезпечення здоров’я людини та збереження довкілля.

6.     Взаємодія владних структур і громадськості з метою збереження довкілля і здоров’я.

 

 

ФОРМИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ:

усна доповідь

стендова доповідь

вільний слухач

 

 

ФОРМА ПУБЛІКАЦІЇ:

Матеріали конференції публікуватимуться у збірнику наукових праць.

При підготовці матеріалів просимо

дотримуватися таких вимог:

1. До друку приймаються тези доповідей, написані державною мовою, підписаних авторами. Матеріали повинні мати рекомендацію до друку з підписом керівника установи

2. Обсяг публікації – одна або дві повних сторінки, набраних у текстовому редакторі Microsoft Word 97-2007 на папері з форматом А4 і полями: верхнє і
нижнє – 2 см, ліве – 2,5 см, праве – 1 см. Параметри форматування: розмір шрифта – 14 пт, відстань між рядками – півтора інтервали, без переносів.

3. Структура тез така: УДК, назва роботи великими літерами, ініціали і прізвища авторів, повна назва установи, E-mail, текст.

4. При підготовці тез обов’язковими є такі елементи: у вступі коротко викласти постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями, сформулювати мету; навести методики дослідження; викласти основний матеріал дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів; вказати висновки і перспективи подальших досліджень у даному напрямку.

Вартість публікації від 40 грн. за 1 сторінку. Остаточний розрахунок буде проведено після верстки збірника матеріалів конференції.

Надсилати необхідно 2 примірники тез, електронний варіант на CD-R диску, збережений у форматі ".rtf", або надіслати на E-mail: fis-kaf@ukr.net в одному файлі. Копію квитанції про оплату, авторську довідку.

Рукопис повинен бути ретельно перевірений та відредагований автором. Оргкомітет не несе відповідальності за помилки авторів. Матеріали, в яких порушуються принципи біоетики, та які не відповідають зазначеним вище вимогам, публікуватися не будуть.

 

Анкету учасника, два примірники тез, дискету з електронним варіантом тез, квитанції про сплату вартості публікації до 10 березня

2012 року надішліть, будь-ласка, на адресу оргкомітету.

 

 

 

 

Кошти за публікацію просимо надсилати на рахунок: № 31252273210444 в ГУДКСУ в Тернопільській обл.,

МФО 838012, код 02010830, одержувач – ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського»,

з поміткою!!! оплата за публікацію на конференцію “Довкілля і здоровя 27-28/04/2012”

 

Оргвнесок за участь у конференції – 200 грн. при перерахунку до 24 березня 2012р. на рахунок: : № 31258277220445 в ГУДКСУ в Тернопільській обл., МФО 838012, код 02010830, одержувач – ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського»,

з поміткою!!! оплата за оргвнесок на конференцію

“Довкілля і здоровя 27-28/04/2012”

 

При відсутності попередньої оплати, оргвнесок сплачується під час реєстрації.

Оплата проживання і харчування учасників конференції здійснюються через перерахунок або за готівку.

Їх вартість: проживання від 126 грн. за 1 місце, триразового харчування – від 70 грн. за добу.

 

Інформація для учасників:

Місце проведення конференції:

Конгрес-центр Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського, розташований за адресою: навчально-оздоровчий комплекс „Червона калина”, смт. Дружба, Теребовлянського району, Тернопільської обл..

Контактні телефони, факс:

(0352) 52-72-69 – відділ організації наукових форумів – доц. Волошин Володимир Дмитрович

Факс: (0352) 52-72-69

E-mail: vonf_tdmu@ukr.net

Web-сайт: www.tdmu.edu.te.ua

Офіційні мови конференції – українська.

Доповідь:

- усна  – до 15 хв.

- презентація стенда – до 5 хв.;

-  виступ в обговоренні    до 5 хв.

Оргкомітет забезпечує  мультимедійним проектором.

 

 

Адреса для листування:

Оргкомітет науково-практичної конференції “ДОВКІЛЛЯ І ЗДОРОВ’Я”,

відділ організації наукових форумів

Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського,

майдан Волі, 1, м. Тернопіль, 46001, Україна

 

 

Анкета учасника конференції

„Довкілля і здоров’я”

Прізвище

_______________________________________

Ім’я        _______________________________

По батькові           _______________________

Науковий ступінь _______________________________________

Вчене звання ________________________________________

Посада ________________________________________

Назва організації /установи ________________________________________

Тема доповіді: ________________________________________

________________________________________

________________________________________

 

Співавтори _________________________________________

_________________________________________

Електронна адреса для переписки________________________________

Контактний телефон ___________________________

Форма участі у форумі:

 усна доповідь;

 стендова доповідь;

 тільки публікація;

 вільний слухач

Технічні засоби презентації

 мультимедійний проектор

Інше ____________________________________

 

Прошу зарезервувати для мене _______ місць у

 

готелі з “_____” _______________ 2012 р.

 

         по “_____” _______________ 2012 р.

 

Дата ________ Підпис ________________