МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ДВНЗ «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені І.Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО МОЗ УКРАЇНИ»

 

 

підсумкова  LVII  науково-практична конференція

 

“З Д О Б У Т К И   К Л І Н І Ч Н О Ї   Т А   Е К С П Е Р И М Е Н Т А Л Ь Н О Ї    М Е Д И Ц И Н И”

 

21 травня 2014 року

 

 

ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Маємо честь запросити Вас взяти участь у щорічній підсумковій науково-практичній конференції

“ЗДОБУТКИ КЛІНІЧНОЇ та ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ”.

Конференція відбудеться  21 травня 2014 року на базі ДВНЗ «Тернопільського державного медичного університету
 імені І.Я. Горбачевського МОЗ України».

 

З повагою - організаційний комітет

 

НАУКОВА ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ:

 

– Здобутки клінічної медицини (секції терапевтичного і хірургічного профілю, охорони материнства і дитинства).

– Здобутки експериментальної медицини (секції морфологічного, фізіологічного, медико-профілактичного, біохімічного та фармакологічного профілю).

Розвиток стоматології на сучасному етапі.

– Організаційно-методичне та інформаційно-технологічне забезпечення служби охорони здоров’я.

   – Здобутки сучасної фармації.

 

 

Форми участі в конференції:

      стендова доповідь

      тільки публікація

      вільний слухач

 

Форма публікації: Матеріали конференції будуть опубліковані у збірнику.

 

При підготовці ТЕЗ матеріалів просимо дотримуватися таких вимог:

1. До друку приймаються тези доповідей, написаних державною мовою і підписаних авторами.

2. Обсяг публікації – 1-3 сторінки, на одній стороні аркуша форматом А4, шрифтом 14 пт через 1,5 інтервали (28-30 рядків на сторінці) (загалом до 1800 знаків з пробілами на сторінці).

3. Структура тез: УДК, назва роботи великими літерами, прізвище та ініціали авторів, повна назва установи, текст.

4. При підготовці тез коротко викласти постановку проблеми та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями, сформулювати мету; навести методики дослідження; викласти основний матеріал, вказати висновки і перспективи.

5. Надсилати необхідно:

– 2 друковані примірники тез;

– електронний варіант на CD-диску, збережений у форматі "*.doc" або "*.rtf";

– копію про оплату;

– авторську довідку.

 

N.B! На початку авторської довідки окремим рядочком потрібно зазначити вид презентації своєї роботи (Rтільки друк, R друк та стендова презентація на конференції).

Пропустивши кілька інтервалів, вказати прізвище, ім'я, по-батькові, посаду, науковий ступінь чи вчене звання автора, його поштову адресу, контактний телефон (бажано моб.) (за можливістю - E-mail).

Термін подачі робіт – до 21 квітня 2014 р.

Вартість публікації тез 45 грн.
за 1800 знаків з пробілами!

Квитанцію про оплату надсилати разом з матеріалами в друкованому та електронному вигляді.

У випадку відсутності автора на конференції збірник буде відісланий поштою при зверненні автора.

 

 

При підготовці СТАТТІ просимо дотримуватися таких вимог:

1. На сторінках журналу «Здобутки клінічної і експериментальної медицини» висвітлюються огляди літератури, лекції, нові неопубліковані наукові результати, отримані в галузі клінічної чи експериментальної медицини, висловлюються оригінальні погляди на проблему, подаються короткі повідомлення, замітки з практики. У рубриці "Події, хроніка, дати'' друкується інформація про цікаві, на погляд автора, наукові явища, відомості про видатних науковців та їх здобутки, подаються статті, присвячені пам'яті медиків.

2. Статті повинні мати рекомендацію до друку з підписом керівника установи та експертний висновок про можливість відкритої публікації, завірений печаткою. Під текстом статті обов'язкові: підписи всіх авторів, а також інформація про них: місце роботи, посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім'я, по батькові із зазначенням адреси, телефона, факсу (е-mаіl) автора, з яким можна вести листування.

3. Обсяг оригінальної статті, включаючи таблиці, рисунки, список літератури, резюме, не повинен перевищувати 8 сторінок, обсяг проблемної статті, огляду літератури, лекції -12 сторінок, короткого повідомлення, рецензії тощо - 5 сторінок, статті до розділу «Замітки з практики» - 3 сторінки.

4 Статтю треба друкувати українською мовою в текстовому редакторі Microsoft word на одному боці аркуша формату А4 із розміщенням 1800-2000 друкованих знаків на сторінці (поля: верхнє і нижнє - 2,5 см, ліве - 3 см. праве - 1,5 см, шрифт Times New Roman 14 пт через півтора інтервала). Надсилати необхідно 2 примірники сталі та електронний варіант на СD збережений у форматі «*.rtf» та «*.doc».

Рисунки слід готувати у форматах "*.jpg" або "*.tif", надсилати роздрукованими у двох примірниках, а також у вигляді окремого графічного файлу на CD. При скануванні слід забезпечити роздільну здатність зображення 300 dpі. Пріоритетним є надсилання оригіналів ілюстрацій. На звороті кожної ілюстрації необхідно вказати її номер, прізвища авторів і відмітки "Верх", "Низ". У підписах до мікрофотографій вказувати збільшення і метод фарбування матеріалу. Фотографії повинні бути контрастними, рисунки чіткими. Таблиці повинні мати короткі заголовки і власну нумерацію. Відтворення одного і того ж матеріалу у вигляді таблиць і рисунків не допускається.

Діаграми, графіки бажано створювати у Microsoft Excel. Невеликі за об'ємом ілюстрації можна розміщувати по ходу тексту статті.

Для формул бажано використовувати вбудований у MWord редактор формул.

5. Статті треба писати з дотриманням основних вимог ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення» за такою схемою (крім статей до розділу «Лекції», "Погляд на проблему", "Замітки з практики", "Події, хроніка, дати"):

УДК

НАЗВА РОБОТИ (великими літерами)

ініціали і прізвища авторів

повна назва установи

резюме українською мовою

ключові слова українською мовою

Вступ. (Постановка проблеми у загальному вигляді, її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями, аналіз останніх опублікованих досліджень, в яких започатковано розв'язання даної проблеми, виділення невирішеної частини загальної проблеми, якій присвячена означена робота)

Мета дослідження.

Матеріал і методи дослідження. (Викладення об'єкта дослідження і методик, опис яких повинен бути достатнім для розуміння їх доцільності і можливості відтворення. У випадку проведення експериментальних досліджень слід вказувати вид. стать, кількість тварин, методи анестезії при маніпуляціях, пов'язаних із завданням тваринам болю, метод евтаназії. Обов'язковим є зазначення методик статистичного аналізу з обґрунтуванням вибору критеріїв достовірності оцінок)

Результати й обговорення. (Викладається основний фактичний матеріал, проводиться повне обґрунтування отриманих наукових результатів, висловлення власного судження щодо одержаних результатів, його порівняння з тлумаченням подібних даних, наведених іншими авторами)

Висновки.

Перспективи подальших досліджень. (Подається бачення автора перспективності подальших шляхів до розв'язання проблеми, висвітленої у роботі)

Література (друкується в порядку згадування джерел у квадратних дужках)

НАЗВА СТАТТІ (англійською мовою, великими літерами)

ініціали і прізвища авторів (англійською мовою)

повна назва установи (англійською мовою)

резюме (англійською мовою)

ключові слова (англійською мовою)

6. Усі позначення фізичних величин і їх одиниць, цифрові дані клінічних і лабораторних досліджень необхідно подавати відповідно до Міжнародної системи одиниць (СІ) згідно з вимогами групи стандартів ДСТУ 3651-97 "Одиниці фізичних величин". Назви фірм, реактивів і препаратів наводити в оригінальній транскрипції.

7. У тексті статті при посиланні на публікацію слід зазначати її номер згідно з списком літератури у квадратних дужках.

8. Статті до розділу "Замітки з практики" повинні стосуватися оригінальних ситуацій, які трапляються в практичній діяльності лікаря (окремі випадки нетипового перебігу захворювань, нестандартного підходу до діагностики, лікування тощо). Об'єм статті не повинен перевищувати 3 сторінки. Статті подаються за такою схемою: УДК, НАЗВА РОБОТИ (великими літерами), ініціали і прізвища авторів, повна назва установи, короткий вступ, конкретний опис клінічної ситуації, характеру проведеного лікування, його наслідків тощо і висновок щодо доцільності практичного використання набутого досвіду. Посилання на літературні джерела не обов'язкове.

9. Редакція виправляє термінологічні та стилістичні помилки, усував зайві ілюстрації, при потребі скорочує текст.

10. Статті, оформлені без дотримання наведених правил, не реєструються. У першу чергу друкуються статті передплатників журналу, а також матеріали, що замовлені редакцією.

11. Оплата здійснюється після рецензування статті, квитанція про оплату надсилається на адресу редакції. або відділу форумів.

 

Вартість публікації статті у збірнику матеріалів 45 грн. за 1800 знаків з пробілами (1 стор.).

При бажанні опублікувати роботу в журналі, просимо попередньо звернутися у редакцію журналу за тел.(0352) 43-49-56 (Олександра Павлівна) для уточнення умов та термінів публікації.

 

ОПЛАТУ ЗА ПУБЛІКАЦІЇ У ЗБІРНИКУ МАТЕРІАЛІВ

ПЕРЕКАЗУВАТИ НА РОЗРАХУНКОВИЙ РАХУНОК:

 

ДВНЗ "Тернопільський державний медичний

університет імені І.Я. Горбачевського

МОЗ України", Код 02010830

Банківські реквізити:

р 31250201204491 в ГУДКСУ в

Тернопільській обл., МФО 838012

Свідоцтво: 200017046

ІПН: 020108319187

 

При оплаті вказувати: за публікацію на конференцію “Здобутки клінічної та експеримент. мед-ни”, 21/05/2014

 

 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ УЧАСНИКІВ:

 

Місце проведення конференції:

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»

Адреса: майдан Волі, 1, м. Тернопіль, 46001, Україна

 

Контактні телефони:

Тел./факс: (0352) 52-04-79 – науковий відділ (організація наукових форумів);

керівник – Оксана Шевчук;

спеціаліст – Наталія Максимів;

e-mail: vonf_tdmu@ukr.net

Web-сайт: www.tdmu.edu.te.ua

 

Офіційні мови конференції – українська, англійська.

 

Регламент доповідей:

- на пленарному засіданні – до 15 хв.

- захист стендової доповіді – до 5 хв.

 

Адреса для листування:

Науковий відділ, конф. “Здобутки клін. та експеримент. медицини ... (21 .05. 2014)”

ДВНЗ «ТДМУ імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»,

майдан Волі, 1, м. Тернопіль, 46001.