Студентське Наукове Товариство

Студентський науковий вісник

Студентський науковий вісник

2013р.

2014р.

Журнал Студентський науковий вісник

Умови публiкацiї статей:
При пiдготовцi матерiалiв до журналу просимо дотримуватись таких вимог:

1. Стаття повинна мати вiдношення установи з рекомендацiєю до друку, висновок експертної комiсiї, пiдпис наукового керiвника або керiвника установи, якi завiренi печаткою. Пiд текстом обов’язковi пiдписи всiх авторiв із зазначенням, що дана робота ранiше не подавалась до друку в iншi видавництва. Окремо необхiдно вказати iм’я, по батьковi, посаду, адресу, телефон, адресу електронної пошти, за якими можна вести листування.

2. Статтю в журнал подають після обробки результатів у відділі системних статистичних досліджень, про що повинно бути вказано в публікації (програмний продукт, що використовувався, та номер його ліцензії). Текст статтi треба друкувати з одного боку на стандартному аркушi (формату А4) через 1,5 iнтервалу (28–30 рядкiв на сторiнцi), шрифт «Times New Roman», розмiр шрифту 14. Поля: верхнє – 20 мм, нижнє – 25 мм, лiве – 30 мм, праве – 10 мм. Обсяг оригiнальної статтi, включно рисунки, лiтературу, резюме, не повинен перевищувати 8–10 сторiнок, обсяг огляду лiтератури – 12 сторiнок машинопису, короткого повiдомлення – 3–5 сторiнок. Стаття надсилається у 2-х примiрниках.

3. Текст статтi подавати у форматах *.doc; *.docx; *.rtf; рисунки готувати у форматах JPG, TIF, CDR; для формул бажано використовувати редактор формул Microsoft Equation.

4. Статтю викладати за такою схемою:

УДК

Iнiцiали та прiзвища авторiв українською мовою.

Науковий керівник, назва установи, мiсто українською мовою.

НАЗВА СТАТТI українською мовою.

Резюме українською мовою.

Ключовi слова українською мовою.

Вступ. У вступi необхідно в загальному виглядi окреслити постановку проблеми, зробити аналiз останнiх дослiджень та публiкацiй, в яких започатковано розв’язання даної проблеми, та видiлити ранiше невирiшенi частини загальної проблеми, якiй присвячена стаття; сформулювати мету i завдання роботи.

Матерiали i методи. (Викладення об’єкта дослiдження та методик, опис яких повинен бути достат­нiм для розумiння їх доцiльностi i можливостi вiдтворення. У випадку проведення експериментальних дослiджень вказувати вид, стать, кiлькiсть тварин, методи анестезiї при манiпуляцiях, пов’язаних iз завданням тваринам болю, метод евтаназiї. Обов’язковим є зазначення методик статистичного аналiзу з обґрунтуванням вибору критерiїв достовiрностi оцiнок).

Результати дослідження та їх обговорення. (Викладається основний фактичний матерiал, про­во­диться повне обґрунтування отриманих наукових результатiв, висловлення власного судження щодо одержаних результатiв, його порiвняння з тлумаченням подiбних даних, наведених iншими авторами).

Висновки. Формулюються висновки та перспективи подальших дослiджень у даному напрямку.

Список лiтератури (вiдповiдно до вимог «Бюлетень ВАК» № 5, 2009 р.).

Iнiцiали та прiзвища авторiв росiйською мовою.

Науковий керівник, назва установи, мiсто росiйською мовою.

НАЗВА СТАТТI росiйською мовою.

Резюме росiйською мовою.

Ключовi слова росiйською мовою.

Iнiцiали та прiзвища авторiв англiйською мовою.

Науковий керівник, назва установи, мiсто англiйською мовою.

НАЗВА СТАТТI англiйською мовою.

Резюме англiйською мовою.

Ключовi слова англiйською мовою.

5. Iлюстрацiї до статтi (дiаграми, графiки, фотографiї, таблицi) надсилати у 2-х примiрниках. Розмiри фотографiй – 13х18, 9х12, 6х9 см. На зворотi кожної iлюстрацiї потрiбно вказати номер, прiзвища авторiв i вiдмiтки «Верх», «Низ». У пiдписах до мiкрофотографiй вказувати збiльшення (окуляр, об’єктив) i метод фарбування (iмпрегнацiї) матерiалу. Фотографiї повиннi бути контрастними, на тонкому глянсовому паперi, малюнки – чiткими, креслення дiаграми – виконанi тушшю.

6. Усi позначення мiр (одиницi рiзних величин, цифровi данi клiнiчних i лабораторних дослiджень) подавати вiдповiдно до Мiжнародної системи одиниць (СI), термiни – з урахуванням Мiжнародної класи­фiкацiї хвороб.

7. В описi експериментальних дослiджень вказувати вид, стать, кiлькiсть тварин, методи анастезiї при манiпуляцiях, пов’язаних iз завданням тваринам болю, метод умертвiння їх або взяття в них матерiалу для лабораторних дослiджень вiдповiдно до правил гуманного ставлення до тварин. Назви фiрм i апаратiв потрiбно наводити в оригiнальнiй транскрипцiї.

8. Редакцiя виправляє термiнологiчнi та стилiстичнi помилки, усуває зайвi iлюстрацiї, скорочує текст.

9. Статтi, оформленi без дотримання наведених правил, не реєструються.