Журнал “Клінічна стоматологія” засновано в 2010 році. Науково-практичне видання спрямоване на висвітлення нових досягнень в науці, освіті та практичній стоматології. Виходить 4 рази на рік. Мова видання: українська, російська, англійська.

Умови публікації статей:

1. До розгляду приймають оригінальні та інші види статей (до 10–12 сторінок, але не менше 6 сторінок), присвячені вивченню та вирішенню актуальних проблем стоматології. До друку беруть тільки ті матеріали, які раніше ніде не публікувались і не знаходяться в редакціях інших журналів чи видавництв.

2. Стаття повинна мати направлення у редакцію, акт експертизи, візу керівника установи, має бути засвідчена печаткою, підписана її авторами. Додатково потрібно подавати авторську довідку, у якій обов’язково слід вказати: прізвище, ім’я та по батькові, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи та посада, адресу для листування, контактні телефони (робочий та домашній чи мобільний), обов’язково електронну адресу.

3. Надсилати необхідно 2 примірники статті, надруковані на стандартному аркуші формату А4, шрифт “Times New Roman”, розмір шрифту 14, інтервал – 1,5. Поля: верхнє – 20 мм, нижнє – 25 мм, ліве – 30 мм, праве – 10 мм. Електронний варіант статті необхідно надсилати у  у форматах *.doc, *. rtf, *. docx на CD. У статтях повинна застосовуватись система одиниць СІ.

4. Таблиці повинні бути надруковані в текстовому редакторі “Word 6.0, 7.0” по тексту статті та оформлені наступним чином:

Таблиця 1. Назва таблиці з оформленням таблиці “по центру” сторінки.

5. Рисунки мають бути встановленими у текст статті і окремо подані у форматах JPG, TIF, CDR та оформлені наступним чином:

Рис. 1. Підпис до рисунка (по центру)

6. Формули (математичні та хімічні) необхідно подавати по тексту статті і вони повинні бути виконані в програмах вбудованих у Word чи сумістних з ним редакторах.

7. При посиланні на публікацію її номер, згідно зі списком літератури, слід вказати у квадратних дужках.

8. СТАТТЮ ВИКЛАДАТИ ЗА НАСТУПНОЮ СХЕМОЮ:

УДК

Ініціали та прізвища авторів українською мовою (малими літерами, напівжирний шрифт)

Назва установи, місто (малими літерами, звичний шрифт)

Назва статті (малими літерами, напівжирний шрифт)

Резюме: (українською мовою)

Ключові слова: (українською мовою)

Вступ (з абзацу). У вступі слід у загальному вигляді окреслити постановку проблеми, зробити аналіз останніх досліджень та публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми, та виділити раніше не вирішені частини загальної проблеми, якій присвячена стаття; сформулювати мету і завдання роботи.

Методи дослідження (з абзацу). У даному розділі слід дати характеристику використовуваних методів дослідження. В експериментальних роботах вказувати вид, стать, кількість тварин, методики випробувань.

Результати й обговорення (з абзацу). У цьому розділі слід подавати результати дослідження, провести їх наукове пояснення та обґрунтування, дати аналіз отриманих залежностей у світлі загальноприйнятих теорій з даної проблеми.

Висновки (з абзацу). Формулюються висновки та перспективи подальших досліджень у даному напрямку.

Література (відповідно до вимог “Бюлетень ВАК” № 5, 2009 р.)

 

Ініціали та прізвища авторів російською мовою (малими літерами, напівжирний шрифт)

Назва установи, місто російською мовою (малими літерами, звичний шрифт)

Назва статті російською мовою (малими літерами, напівжирний шрифт)

Резюме: (російською мовою)

Ключові слова: (російською мовою)

 

Ініціали та прізвища авторів англійською мовою (малими літерами, напівжирний шрифт)

Назва установи, місто англійською мовою (малими літерами, звичний шрифт)

Назва статті англійською мовою (малими літерами, напівжирний шрифт)

Резюме: (англійською мовою)

Ключові слова: (англійською мовою)

 

9. Список літератури подається в порядку цитування та у відповідності з вимогами наведеними у Бюлетні ВАКу № 5, 2009 р., зокрема:

статті:

1. Кравець Т. П. Диспансеризація дітей з карієсом зубів / Т. П. Кравець // Профілактична та дитяча стоматологія. – 2010. – № 2. – С. 48–52. (1 автор)

2. Борисова І. В. Гігієнічні принципи впровадження профілактичної програми в організованих колективах серед молодих осіб як стратегічний напрям у запобіганні розповсюдження основних стоматологічних захворювань / І. В. Борисова, Т. П. Мурланова // Современная стоматология – 2010. – № 2. – С. 77–80. (2 автори)

3. Харьков Л. В. Діагностика кісткових гемангіом щелеп у дітей / Л. В. Харьков, Л. М. Яковенко, Н. В. Кисельова // Профілактична та дитяча стоматологія. – 2010. – № 2. – С. 33–37. (3 автори)

4. Особености стоматологического статуса и рекомендации по его коррекции у детей с заболеваниями крови / Н. О. Савичук, Е. А. Парпалей, Л. В. Корниенко [и др.] // Современная стоматология – 2010. – № 3. – С. 93–95. (більше 3 авторів)

– дисертації:

5. Гевкалюк Н. О. Клініко-лабораторні аспекти та прогнозування важкості перебігу герпетичного стоматиту в дітей: дис. ... кандидата мед. наук : 14.01.22 / Гевкалюк Наталія Олександрівна. – Івано-Франківськ, 2003. – 190 с.

автореферати дисертацій:

 

6. Савичук Н. О. Клініко-патогенетичне обгрунтування комплексного лікування хронічної кандидо-герпетичної інфекції порожнини рота у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. мед. наук: спец. 14.01.22 / Н. О. Савичук. – Київ, 2001. –46 с.

авторські свідоцтва:

7. А. с. 1458020 СССР, МКИ3 ВО 5 С 9/06. Апарат для нанесення пленочных покритий на твердые лекарственные формы в псевдоожиженном слое / И. А. Демчук, Р. А. Беряк, Я. А. Максимович (СССР). – № 3360576/29-08 ; заявл. 1.10.85 ; опубл. 30.03.86, Бюл. № 11.

патенти:

8. Пат. 54177 А Україна. 7 А61К31/00. Стоматологічні плівки антивірусної дії “Віруплен” / Р. С. Коритнюк, Л. Л. Давтян, О. Я. Коритнюк та ін.; заявл. 31.05.2002 ; опубл. 17.02.2003, Бюл. № 2.

книги:

9.Тимофеев А. А. Челюстно-лицевая хирургия: учебник / А. А. Тимофеев. – К.: ВСИ “Медицина”, 2010. – 576 с. (1 автор)

10. Маланчук В. О. Доброякісні пухлини та пухлиноподібні ураження щелепно-лицьової ділянки та шиї / В. О. Маланчук, А. В. Копчак. – К.: Видавничий дім “Асканія”, 2008. – 320 с. (2 автори)

11. Анисимова И. В. Клиника, диагностика и лечение заболеваний слизистой оболочки рта и губ / И. В. Анисимова, В. Б. Недосенко, Л. М. Ломиашвили. – М.: Медицинская книга, 2008. – 194 с. (3 автори)

12.Ожиріння в практиці кардіолога та ендокринолога / [О. М. Біловол, О. М. Ковальова, С. С. Попова, О. Б. Тверетінов]. – Тернопіль: ТДМУ, 2009. – 620 с. (4 автори)

13. Стоматологія / [І. І. Кириленко, О. Г. Денисенко, Н. І. Музиченко та ін.]; за ред. проф. М. М. Рожка. – К.: Книга-плюс, 2010. –Т.2. – 608 с. (5 і більше авторів)

матеріали конференцій, з’їздів:

14. Гевкалюк Н. О. Вірусно-бактеріальне ураження слизової оболонки порожнини рота у дітей /
Н. О. Гевкалюк, І. І. Кириленко, Л. П. Фоменко // Основні стоматологічні захворювання, їх профілактика та лікування: Всеукр. наук. -практ. конф. лікарів-стоматологів, 1996: матеріали конф. – Полтава. – 1996. – С. 64–65.

 

10. Редакція залишає за собою право корекції, скорочення і виправлення статті.

11. Статті, оформленні без дотримання наведених правил, не реєструють. У першу чергу друкують статті передплатників журналу, а також матеріали, замовлені редакцією.

12. Публікація статей платна. Оплату здійснюють після рецензування статті.

13. Статті необхідно надсилати на адресу: Редакція журналу “Клінічна стоматологія”, видавництво Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського, Майдан Волі, 1, Тернопіль, 46001, Україна. Електронний варіант статті можна надсилати на адресу:

journaltdmy@gmail.com, вказуючи назву журналу.