Журнал “Шпитальна хірургія” засновано в 1998 році. Науково-практичне видання спрямоване на поширення інформації про основні наукові проблеми та результати наукових робіт у сфері медицини. Виходить 4 рази на рік. Мова видання: українська, російська, англійська.

Умови публікації статей:

При підготовці матеріалів до журналу просимо дотримуватись таких вимог:

1. Стаття повинна супроводжуватись відношенням установи, в якій вона написана, з рекомендаціями до друку, висновком експертної комісії, підписами наукового керівника або керівника установи, які завірені печаткою. Під текстом обов’язкові підписи всіх авторів з зазначенням, що дана робота раніш не подавалась до друку в інші видавництва. Окремо необхідно вказати ім’я, по батькові, посаду, науковий ступінь чи вчене звання автора, його адресу, телефон, факс чи адресу електронної пошти, за якими можна вести листування.

2. Текст статті треба друкувати з одного боку на стандартному аркуші (формату А4) через 1,5 інтервалу (28-30 рядків на сторінці). Обсяг оригінальної статті, включаючи рисунки, літературу, резюме, не повинен перевищувати 7-8 сторінок, обсяг огляду літератури, лекцій – 10 сторінок машинопису, короткого повідомлення та рецензії – 3-5 сторінок. Стаття надсилається у 2-х примірниках.

3. Текст статті подавати у форматах *.doc; *.docx; *.rtf; рисунки готувати у форматах  JPG, TIF, CDR; для формул бажано використовувати редактор формул Microsoft Equation. Матеріал статті обовязково повинен бути поданий на електронному носії інформації у такій послідовності:

а) індекс УДК;

б) прізвище та ініціали авторів українською та англійською мовами;

в) назва установи, з якої виходить робота, українською та англійською мовами;

г) назва статті українською та англійською мовами;

д) резюме статті (20-25 рядків, обгрунтування методики, результати дослідження) українською та англійською мовами;

е) текст статті (опис оригінальних та експериментальних досліджень)  має бути побудований таким чином:

-    постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

-    аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які опирається автор; виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

-    формулювання цілей статті (постановка завдання);

-    виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

-    висновки з даного дослідження і перспективи подальших досліджень у даному напрямку;

-    кожен із цих розділів потрібно виділити.

є) перелік використаної літератури (за вимогами ДСТУ  ГОСТ 7. 1:2006) в порядку посилань;

ж) адреси авторів (в тому числі електронні).

4. Статті в журналі друкуються українською, російською, англійською мовами.

5. Ілюстрації до статті (діаграми, графіки, фотографії, таблиці) надсилати у 2-х примірниках.

Розміри фотографій – 13х18, 9х12, 6х9 см. На звороті кожної ілюстрації потрібно вказати номер, прізвища авторів і відмітки “Верх”, “Низ”. У підписах до мікрофотографій вказувати збільшення (окуляр, об’єктив) і метод фарбування (імпрегнації) матеріалу. Фотографії повинні бути контрастними, на тонкому глянсовому папері, малюнки – чіткими, креслення діаграми – виконані тушшю.

6. Усі позначення мір (одиниці різних величин, цифрові дані клінічних і лабораторних досліджень) подавати відповідно до міжнародної системи одиниць (СІ), терміни – з урахуванням міжнародної класифікації хвороб.

7. В описі експериментальних досліджень вказувати вид, стать, кількість тварин, методи анастезії при маніпуляціях, пов’язаних із завданням тваринам болю, метод умертвіння їх або взяття в них матеріалу для лабораторних досліджень відповідно до правил гуманного ставлення до тварин. Назви фірм і апаратів потрібно наводити в оригінальній транскрипції.

8. Редакція виправляє термінологічні та стилістичні помилки, усуває зайві ілюстрації, скорочує текст.

9. Статті, оформлені без дотримання наведених правил, не реєструються.

10. Публікація матеріалів в журналі платна. Оплата здійснюється після рецензування статті, про що авторів повідомляють додатково. Кошти за опублікування матеріалів просимо перерахувати на такі реквізити:

Одержувач платежу ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горба­чевського»

ЄДРПОУ 02010830

Р/р  31252273210444 в ГУДКСУ у Тернопільській обл., МФО 838012

ІПН 020108319187, номер свідоцтва 100120564

В призначенні платежу обов’язково вказати:

За друк статті в журналі “Шпитальна хірургія”.

Копію квитанції просимо надсилати на адресу редакції:

Редакція журналу “Шпитальна хірургія”,

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського»

Майдан Волі 1, м. Тернопіль, 46001.