ПРОЕКТ

 

 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

 

про рейтинг викладачів Тернопільського державного медичного університету  імені І.Я.Горбачевського 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тернопіль – 2009

 

 

І. Загальні положення

Навчальні заклади повинні мати у своєму розпорядженні певні процедури і критерії, які б засвідчували, що викладачі, які працюють із студентами, мають відповідну кваліфікацію і високий фаховий рівень для здійснення своїх службових обов’язків („Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти”, Частина 1, п.1.4).

Метою даного рейтингового аналізу є оцінка якості навчальної, наукової та лікувальної діяльності викладацького складу і створення умов динамічного розвитку університету на основі максимально повного використання наявного кадрового потенціалу. В якості центральної ідеї поетапного введення моніторингових оцінок „якості” наукової роботи викладацького складу виступає прагнення вийти на рівень особистої зацікавленості працівників в підвищенні кваліфікаційного рівня, продуктивності роботи, підвищення рейтингового показника університету.

 

Основними задачами рейтингової оцінки і аналізу  діяльності є:

- створення максимально повного комп'ютеризованого інформаційного банку даних, що відображає в динаміці ефективність навчальної, наукової та лікувальної діяльності викладацького складу університету;

- формування керівного та викладацького складу університету з врахуванням індивідуального вкладу працівників університету в підвищення рейтингу університету в галузі науки;

- активізація усіх видів діяльності, орієнтованих на підвищення рейтингу університету. Створення умов для професійного росту його працівників;

- отримання єдиних комплексних критеріїв для оцінки і контролю ефективності діяльності викладачів;

- створення системи внутрішнього аудиту ефективності навчальної, наукової та лікувальної діяльності викладачів;

- формування системи матеріальних та моральних стимулів для керівників структурних підрозділів та членів колективу університету.

 

ІІ. Терміни та визначення, які застосовуються в системі ранжування наукової діяльності викладачів

 

Показники первинної бази даних (П) – абсолютні показники, на основі яких формуються рейтингові індикатори для оцінювання результативності діяльності та потенціалу викладача.

 

Рейтинговий індикатор (Р) – відносний  вимір параметру,  який характеризує результативність діяльності і потенціал  до  масштабів роботи викладача в університеті (величина посадового окладу, посада тощо). Обчислюються відповідно до визначень, наведених в додатку (табл. 4) для кожного викладача за формулою   Р IJ = П IJ / П IJn, де  П IJn – показники приведення.

        

Коефіцієнт пріоритетності (К) – відношення рейтингового індикатора викладача до відповідного рейтингового індикатора групи викладачів і характеризує позиціонування викладача відносно рейтингового індикатора групи викладачів. Обчислюється за формулою К IJ = P IJ/ P Ic.

 

Субіндекси ( і ) – відношення коефіцієнту пріоритетності викладача до кількості рейтингових індикаторів системи ранжування (m) та обчислюється за формулою:  і ij = K IJ  / m.  Використовується для верифікації обчислень і визначення інтегрального рейтингового індексу викладача.

 

Індекси ( І ) – сукупність оцінюваних рейтингових індикаторів, які мають загальну змістовну направленість за тематичним напрямом і характеризують позиціонування викладача в рейтинговій системі за  результатами його діяльності у цій сфері. Індекси за тематичним напрямом викладача визначаються як сума субіндексів тематичного напряму  ІsJ = Σ i kJ,      де:      ІsJ – індекс s – го тематичного напряму, i kJk –ий субіндекс s – го тематичного напряму.

 

Інтегральний рейтинговий індекс (ІРІ) – визначається як сума  індексів за тематичними напрямами ІРІ J = I1J+ I2J+ I3J+ I4J+ I5J+ I6J+ I7J, або сума субіндексів системи рейтингових індикаторів для кожного викладача. 

 

Підсумковий рейтинг (ПРІ ) – результат ранжування викладачів за виміром інтегрального рейтингового індексу ІРІ (функції управління та інформації).

 

Підсумковий рейтинг за сумою місць (ПРСМ) – результат ранжування викладачів за сумою місць їх позиціонування на рейтингових шкалах за індексами тематичних напрямів (функції представництва та інформації).

 

Підсумковий ранг (ПР) – визначає місце позиціонування викладача на глобальній рейтинговій шкалі підсумкового рейтингу (ПРІ) за вимірами інтегрального рейтингового індексів в загальному рейтингу викладачів групи (місце в рейтингу за ІРІ) , або підсумкового рейтингу за сумою місць (ПРСМ) і визначається місцем викладача в загальному рейтингу групи за сумою місць.

 

ІІІ. Методика оцінки рейтингу діяльності викладачів

         Запропонована методика  ранжування діяльності викладачів  на концептуальному рівні передбачає:

·     системний аналіз результатів навчальної, наукової та лікувальної діяльності викладачів, їх структуризацію за тематичними напрямами  та представлення у вигляді ієрархії;

·     формування первинної бази даних;

·     кількісну оцінку пріоритетів рейтингових індикаторів, які входять до складу цієї ієрархії, що дає змогу визначити вплив  кожного рейтингового індикатора як структурного компоненту на кінцевий результат ранжування;

·     обчислення субіндексів, індексів тематичних напрямів та інтегральних рейтингових індексів  кожного викладача, які входять в таблицю ранжування.

         На підставі аналізу результативності діяльності викладачів запропонована ієрархія ранжування, яка наведена на рис. 1. Верхній рівень – це інтегральний рейтинговий індекс (ІРІ), другий рівень  - індекси (І) за тематичними напрямами, третій рівень – коефіцієнти пріоритетності (К) за рейтинговими індикаторами, четвертий рівень – рейтингові індикатори (Р) за тематичними напрямами, п’ятий рівень – первинна база даних, яка формується на підставі абсолютних показників (П).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


         Методика формування первинної бази даних, розрахунку рейтингових індикаторів (Р), коефіцієнтів пріоритетності (К), субіндексів, індексів (і) за тематичними напрямами (І)  та інтегральних рейтингових індексів (ІРІ) передбачає   певні технології, процедури та правила визначення рейтингів викладачів за результатами їх діяльності і здійснюється поетапно  у наступній послідовності.

             

         Перший етап. Формування первинної бази даних на підставі звітної інформації викладачів за регламентованими формами у вигляді показників ПnJ  (n – ий показник j – го викладача, які мають абсолютні виміри  і не підлягають порівнянню через різні обсяги навантаження викладачів.

 

Результати формування первинної бази даних можна  представити у вигляді таблиці 1.

 

 

Таблиця 1. Первинна база даних у форматі «Викладач – система»

 

ID викладача

П1

П2

П3

Пn

Пb

ID1

П11

П21

П31

Пn1

Пb1

ID2

П12

П22

П32

Пn2

Пb2

ID3

П13

П23

П33

Пn3

Пb3

………….

……..

……..

……..

……..

……..

IDj

П1J

П2J

П3J

ПnJ

ПbJ

 

 

 

 

 

 


 

Показники первинної бази даних[1]

 

Навчальна діяльність

 

№ з/п

ПОКАЗНИКИ

Примітка

ПІДГОТОВКА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

1.

Кількість створених методичних матеріалів для підготовки студентів до лекцій з нової теми українською мовою

 

2.

Кількість створених методичних матеріалів для підготовки студентів до лекцій з нової теми російською мовою

 

3.

Кількість створених методичних матеріалів для підготовки студентів до лекцій з нової теми англійською мовою

 

4.

Кількість створених методичних рекомендацій для підготовки студентів до практичних занять з нової теми українською мовою

 

5.

Кількість створених методичних рекомендацій для підготовки студентів до практичних занять з нової теми російською мовою

 

6.

Кількість створених методичних рекомендацій для підготовки студентів до практичних занять з нової теми англійською мовою

 

7.

Кількість створених презентацій нової  лекції українською мовою

 

8.

Кількість створених презентацій нової  лекції російською мовою

 

9.

Кількість створених презентацій нової  лекції англійською мовою

 

10.

Кількість розроблених нових  робочих навчальних програм українською мовою

 

11.

Кількість розроблених нових  робочих навчальних програм російською мовою

 

12.

Кількість розроблених нових  робочих навчальних програм англійською мовою

 

13.

Кількість впроваджених нових технологій навчання (за рішенням ЦМК університету на основі подання циклової комісії).

 

14.

Кількість впроваджених нових методик проведення практичних (лабораторних) занять (за рішенням ЦМК університету на основі подання циклової комісії).

 

15.

Участь у створенні протягом навчального року типової програми, затвердженої МОЗ або МОН України.

 

16.

Участь в розробці державних стандартів освіти (ОКХ, ОПП)

 

17.

Робота в якості експерта в МОЗ і МОН України (тестових завдань, комісії з ліцензування, акредитації тощо)

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

18.   

Кількість навчальних посібників (др. арк.), що вийшли друком або на компакт–диску з грифом МОН (підготовлених одноосібно)

 

19.   

Кількість друкованих аркушів у навчальних посібниках з грифом МОН, підготовлених Вами у співавторстві.

 

20.   

Кількість посібників (др. арк.), що вийшли друком або на компакт–диску з грифом МОЗ (ЦМК МОЗ) (підготовлених одноосібно)

 

21.   

Кількість друкованих аркушів у навчальних посібниках з грифом МОЗ (ЦМК МОЗ), підготовлених Вами у співавторстві.

 

22.   

Кількість підручників (др. арк.), що вийшли друком або на компакт–диску з грифом МОН (підготовлених одноосібно)

 

23.   

Кількість друкованих аркушів у підручниках з грифом МОН, підготовлених Вами у співавторстві.

 

24.   

Кількість підручників (др. арк.), що вийшли друком або на компакт–диску з грифом МОЗ (ЦМК МОЗ) (підготовлених одноосібно)

 

25.   

Кількість друкованих аркушів у підручниках з грифом МОЗ (ЦМК МОЗ), підготовлених Вами у співавторстві.

 

26.   

Кількість атласів (др. арк.), що вийшли друком або на компакт–диску без грифу

 

27.   

Кількість словників (др. арк.), що вийшли друком або на компакт–диску без грифу

 

28.   

Кількість довідників (др. арк.), що вийшли друком або на компакт–диску без грифу

 

29.   

Кількість навчальних посібників (др. арк.), що вийшли друком або на компакт–диску без грифу

 

30.   

Кількість підручників (др. арк.), що вийшли друком або на компакт–диску без грифу

 

31.   

Створення відеофільму (тривалість в хв.) українською мовою

 

32.   

Створення відеофільму (тривалість в хв.) російською мовою

 

33.   

Створення відеофільму (тривалість в хв.) англійською мовою

 

Створення наочних матеріалів

34.   

Кількість створених макропрепаратів

 

35.   

Кількість створених мікропрепаратів

 

36.   

Кількість створених гербаріїв (включають більше 50 друків)

 

37.   

Кількість створених муляжів

 

38.   

Кількість створення навчальних таблиць

 

Впровадження тестових технологій

39.   

Кількість створених тестових завдань для підсумкового тестового контролю українською мовою

 

40.   

Кількість створених тестових завдань для підсумкового тестового контролю російською мовою

 

41.   

Кількість створених тестових завдань для підсумкового тестового контролю англійською мовою

 

42.   

Кількість створених тестових завдань для дистанційного контролю знань за системою «Moodle» українською мовою

 

43.   

Кількість створених тестових завдань для дистанційного контролю знань за системою «Moodle»  російською мовою

 

44.   

Кількість створених тестових завдань для дистанційного контролю знань за системою «Moodle»  англійською мовою

 

Студентські олімпіади

45.   

Кількість підготовлених студентів до Всеукраїнської олімпіади з дисципліни, що зайняли 1 місце

 

46.   

Кількість підготовлених студентів до Всеукраїнської олімпіади з дисципліни, що зайняли 2 місце

 

47.   

Кількість підготовлених студентів до Всеукраїнської олімпіади з дисципліни, що зайняли 3 місце

 

48.   

Організація та проведення на базі кафедри Всеукраїнської предметної олімпіади

 

Грамоти, нагороди в галузі освіти

49.   

Кількість нагород, грамот в галузі освіти від Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України.

 

50.   

Кількість нагород, грамот в галузі освіти від МОН, МОЗ України

 

51.   

Кількість нагород, грамот в галузі освіти від міської, обласної адміністрацій

 

Викладання іноземними мовами

52.   

Кількість годин педагогічного навантаження англійською мовою

 

53.   

Кількість годин педагогічного навантаження французькою мовою

 

54.   

Кількість годин педагогічного навантаження російською  мовою

 

Підвищення кваліфікації

55.   

Проходження курсів педагогічної майстерності протягом року (тривалість днів)

 

56.   

Вдосконалення професійної майстерності на тематичних курсах протягом року (тривалість днів)

 

 

Наукова діяльність

 

Видавнича діяльність

Ваговий коефіцієнт

ID показника

 

Кількість монографій одноосібних

 

П1

 

Кількість монографій у співавторстві

 

П2

 

Кількість монографій під Вашою редакцією

 

П3

 

Монографії (кількість написаних особисто Вами друкованих аркушів)

 

П4

 

Кількість наукових статей у фахових виданнях України

 

П5

 

Кількість тез

 

П6

 

Кількість наукових публікацій у закордонних фахових виданнях

 

П7

 

Кількість інформаційних листів

 

П8

 

Кількість газетних статей науково-популярного змісту

 

П9

 

Винахідницька діяльність

 

 

Кількість відкриттів

 

П10

 

Кількість патентів України на винахід

 

П11

 

Кількість патентів України на корисну модель

 

П12

 

Кількість деклараційних патентів

 

П13

 

Кількість раціоналізаторських пропозицій

 

П14

 

Кількість впроваджень внесених до Державного реєстру

 

П15

 

Участь в НДР

 

 

Кількість госпрозрахункових НДР, в яких Ви є керівником

 

П16

 

Кількість госпрозрахункових НДР, в яких Ви є відповідальним виконавцем

 

П17

 

Кількість госпрозрахункових НДР, в яких Ви є виконавцем

 

П18

 

Кількість держбюджети их НДР, в яких Ви є керівником

 

П19

 

Кількість держбюджети их НДР, в яких Ви є відповідальним виконавцем

 

П20

 

Кількість держбюджетних НДР, в яких Ви є виконавцем

 

П21

 

Кількість ініціативних НДР, в яких Ви є керівником

 

П22

 

Кількість ініціативних НДР, в яких Ви є відповідальним виконавцем

 

П23

 

Кількість ініціативних НДР, в яких Ви є виконавцем

 

П24

 

Сума залучених коштів на виконання грантових наукових досліджень, в яких Ви є керівником, в грн.

 

П25

 

Сума залучених коштів на виконання грантових наукових досліджень, в яких Ви є відповідальним виконавцем, в грн.

 

П26

 

Сума залучених коштів на виконання грантових наукових досліджень, в яких Ви є виконавцем, в грн.

 

П27

 

Сума залучених коштів на виконання трайлових наукових досліджень, в яких Ви є керівником, в грн.

 

П28

 

Сума залучених коштів на виконання трайлових наукових досліджень, в яких Ви є відповідальним виконавцем, в грн.

 

П29

 

Сума залучених коштів на виконання трайлових наукових досліджень, в яких Ви є виконавцем, в грн.

 

П30

 

Керівництво дисертантами і магістрантами

 

 

Кількість поданих до офіційного захисту докторських дисертацій, в яких Ви були науковим консультантом

 

П31

 

Кількість поданих аспірантами до офіційного захисту кандидатських дисертацій, в яких Ви були науковим керівником

 

П32

 

Кількість поданих здобувачами до офіційного захисту кандидатських дисертацій, в яких Ви були науковим керівником

 

П33

 

Кількість докторських дисертацій, що ще виконуються під Вашим керівництвом

 

П34

 

Кількість кандидатських дисертацій, що ще виконуються під Вашим керівництвом

 

П35

 

Кількість захищених під Вашим керівництвом магістерських робіт

 

П36

 

Участь в організації та проведенні конференцій

 

 

Кількість наукових конференцій всеукраїнського рівня, в яких Ви були головою Оргкомітету

 

П37

Кількість наукових конференцій всеукраїнського рівня, в яких Ви були членом Оргкомітету

 

П38

Кількість наукових конференцій всеукраїнського рівня, Ваша участь в яких підтверджена сертифікатами

 

П39

Кількість наукових конференцій обласного (регіонального) рівня, в яких Ви були головою Оргкомітету

 

П40

Кількість наукових конференцій обласного (регіонального) рівня, в яких Ви були членом Оргкомітету

 

П41

Кількість наукових конференцій обласного (регіонального) рівня, Ваша участь в яких підтверджена сертифікатами

 

П42

Кількість зроблених доповідей на закордонних конференціях

 

П43

Кількість зроблених доповідей на всеукраїнських наукових конференціях

 

П44

Кількість зроблених доповідей на обласних (регіональних)

 

П45

 

наукових конференціях

 

 

Керівництво студентською науковою роботою

 

 

Кількість студентів, які під Вашим керівництвом взяли участь у Всеукраїнських студентських олімпіадах

 

П46

Кількість студентів, які під Вашим керівництвом стали призерами на Всеукраїнських студентських олімпіадах

 

П47

Кількість студентів, що беруть участь під Вашим керівництвом в програмі «Студент – майбутній фахівець високого рівня кваліфікації»

 

П48

Кількість студентів, що беруть участь під Вашим керівництвом в програмі «Студентська наука і профорієнтаційне навчання»

 

П49

Кількість опублікованих студентських наукових робіт, підготовлених під Вашим керівництвом

 

П50

Кількість підготовлених під Вашим керівництвом доповідей на студентських наукових конференціях

 

П51

Кількість студентів, які займаються в студентському науковому гуртку під Вашим керівництвом

 

П52

Участь в роботі спеціалізованих вчених рад

 

 

Кількість спецрад, в яких Ви є головою

 

П53

Кількість спецрад, в яких Ви є заступником голови

 

П54

Кількість спецрад, в яких Ви є вченим секретарем

 

П55

Кількість спецрад, в яких Ви є членом

 

П56

Кількість офіційних опоненцій докторських дисертацій

 

П57

Кількість офіційних опоненцій кандидатських дисертацій

 

П58

Кількість підготовлених Вами відгуків на автореферати докторських дисертацій

 

П59

Кількість підготовлених Вами відгуків на автореферати кандидатських дисертацій

 

П60

 

Лікувальна діяльність

 

Кваліфікаційні ознаки

 

 

Чи маєте Ви вищу кваліфікаційну категорію ?

 

П61

Чи маєте Ви першу кваліфікаційну категорію ?

 

П62

Чи маєте Ви другу кваліфікаційну категорію ?

 

П63

Чи відповідає профіль відділення, в якому ви працюєте профілю кваліфікаційної категорії

 

П64

Клінічні ознаки

 

 

Виконання лікувального навантаження (щомісячно) у відсотках

 

П65

Тривалість обходів

 

П66

Кількість хворих на обходах

 

П67

Кількість впроваджених нових методик діагностики і лікування (вперше в світі)

 

П68

Кількість впроваджених нових методик діагностики і лікування (вперше в Україні)

 

П69

Кількість впроваджених нових методик діагностики і лікування (вперше в області)

 

П70

 

 

Другий етап.   Обчислення рейтингових індикаторів викладачів на підставі абсолютних показників ПnJ викладачів. Рейтингові індикатори  РiJ (iрейтинговий індикатор jго викладача) розраховуються за регламентованими формулами. Рейтингові індикатори викладачів є відносними величинами і розглядаються як відношення базового абсолютного показника (зміст рейтингового індикатора)  до масштабного. Таким чином, вимір рейтингового індикатора є масштабованим наприклад на розмір навантаження викладача тощо. Такий підхід забезпечує процес порівняння результативності діяльності викладачів з урахуванням  розмірів їх окладів.

Наступний крок передбачає визначення  рейтингових індикаторів системи. Система – це сукупність викладачів, які є суб’єктами ранжування. З огляду на це,   рейтингові індикатори системи  обчислюється за формулою:

 

Ріc  = Σ ПіJ /  Σ ПіJn              ( 1 )

де:  Ріс і – ий рейтинговий індикатор системи.

        Σ ПіJсума і – го показника J – их викладачів

       Σ ПіJn   сума і- го нормуючого показника j – их викладачів;

         1 ≤ J m,     mкількість викладачів, які беруть

            участь у ранжуванні.

Результати розрахунків рейтингових індикаторів викладачів та системи представлено в табл. 2.

 

 

Таблиця 2. Рейтингові індикатори  у форматі «Викладачі – система»

 

ID викладача

Р1

Р2

Р3

Pi

Pm

ID1

P11

P21

P31

Pi1

Pm1

ID2

P12

P22

P32

Pi2

Pm2

ID3

P13

P23

P33

Pi3

Pm3

………….

……..

……..

……..

……..

……..

IDj

P1J

P2J

P3J

PiJ

PmJ

 

Ріc= Σ ПіJ/Σ ПіJn

Система

P1c

P2c

P3c

Pic

Pmc

 

 

Третій етап.  Обчислення коефіцієнтів пріоритетності кожного викладача і системи. Коефіцієнт пріоритетності – це  відношення рейтингового індикатора викладача до відповідного рейтингового індикатора системи і характеризує його  позиціонування на шкалі рейтингового індикатора по відношенню до системи.

Обчислення здійснюється за формулою:

 

КiJ   =  РiJ / Ріс            (2)

 

де:   КiJ   і – ий коефіцієнт пріоритетності і – го рейтингового індикатора jго викладача.

 

         Отже, виміри коефіцієнтів пріоритетності рейтингових індикаторів викладачів можуть перебувати в межах:

 

0   ≤ КiJ    Кіmax.

 

         Це дає можливість позиціонування викладача відносно системи в певному  діапазоні    шкал     за коефіцієнтами пріоритетності рейтингових індикаторів, тобто визначити сильні (краще системи) та слабкі (гірше системи) сторони викладача.  Слід зауважити, що з огляду на формулу  (2),  коефіцієнти пріоритетності системи за рейтинговими індикаторами дорівнюють одиниці ( Кіс = 1).       Результати можуть бути представлені у вигляді табл. 3.

 

Таблиця 3.  Коефіцієнти пріоритетності рейтингових індикаторів  у форматі «Викладачі – система»

 

ID викладача

К1

К2

К3

Кi

Кm

ID1

К11

К21

К31

Кi1

Кm1

ID2

К12

К22

К32

Кi2

Кm2

ID3

К13

К23

К33

Кi3

Кm3

………….

……..

……..

……..

……..

……..

IDJ

К1J

К2J

К3J

КiJ

КmJ

Система       ( Кс)

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

 

П’ятий етап.  Обчислення інтегрального рейтингового індексу (ІРІ) викладачів та  системи, які є суб’єктами   ранжування. Реалізація цього етапу може бути здійснена за адитивною моделлю, тобто моделлю, в яку фактори (рейтингові індикатори) входять у вигляду алгебраїчної суми субіндексів рейтингових індикаторів:

 

      ІРІj   = Σ  iiJ                                                        (3)

 

де:  ІРІj     інтегральний рейтинговий індекс j – говикладача;

         m      кількість рейтингових індикаторів системи;

       іiJ     субіндекс   і-го рейтингового індикатора  j – го викладача   і    

                    визначається як відношення коефіцієнту пріоритетності рей-

          тингового індикатора до суми коефіцієнтів пріоритетності

         системи  

іiJ  =   КiJ /  Σ К  =  КiJ / m .                     (4)

 

 

 

 

 

Таблиця 4.  Субіндекси (iіj) рейтингових індикаторів та інтегральні рейтингові індекси (ІРІj)  у форматі «Викладачі – система»

 

ID викладача

і1

і2

і3

іi

іm

ІРІ = Σ  iiJ                                                        

ID1

і11

і21

і31

іi1

іm1

ІРІ1

ID2

і12

і22

і32

іi2

іm2

ІРІ2

ID3

і13

і23

і33

іi3

іm3

ІРІ3

………….

……..

……..

……..

……..

……..

……..

IDJ

і1J

і2J

і3J

іiJ

іmJ

ІPIJ

Система

і1c

і2c

і3c

іic

іmc

1,00

 

         Шостий етап. Визначення індексів за тематичними напрямами. Для рейтингового управління викладачами недостатньо знати їх позицію на глобальній рейтинговій шкалі. Виникає необхідність знати їх сильні і слабкі сторони за тематичними напрямами, які окреслюють певні функціональні області діяльності викладачів. Запропонована модель дозволяє розв’язати цю проблему. Ієрархія рейтингової системи включає рейтингові індикатори  та їх коефіцієнти пріоритетності по відношенню до системи, які об’єднуються за певними тематичними напрямами  Таким чином,  кожний тематичний напрям має певний набір рейтингових індикаторів, які ідентифіковані за результатами діяльності у цьому напряму. Практика показує, що кількість рейтингових індикаторів в тематичних напрямах різна. А це означає, що в разі обчислення індексу тематичного напряму як складової системи зі своїми коефіцієнтами пріоритетності і кількістю рейтингових індикаторів, будемо мати різну чутливість в силу різної кількості рейтингових індикаторів в тематичних напрямах. Застосування такої моделі визначення інтегрального рейтингового індексу є проблематичним.

         З огляду на ці застереження, індекси тематичних напрямів визначаються як відношення суми коефіцієнтів пріоритетності рейтингових індикаторів тематичного напряму до сума коефіцієнтів пріоритетності системи за формулою:

ItJ  =  Σ КitJ /  Σ Кiс  =  Σ КitJ / m  =   Σ іitJ                      (6)

 

де:  ItJ    - індекс t– го  тематичного напряму j– го  викладача;

     Σ КitJ  - сума i - их  коефіцієнтів пріоритетності t – го тематичного напряму  j– го викладача;     

      Σ Кiс  - сума коефіцієнтів пріоритетності системи,  а   Σ Кiс  = m.

                Σ іitJ   - сума субіндексів t - го тематичного напряму  j - го викладача. Кількість субіндексів тематичного напряму (g) дорівнює кількості рейтингових індикаторів, які формують  даний тематичний напрям

               

Таблиця 5.  Субіндекси рейтингових індикаторів та індексів тематичного напряму  у форматі  «Викладачі – система»

 

ID викладача

i1

i2

і3

іі

ig

It = Σ іitJ

ID1

i11

i21

i31

ii1

ig1

Іt1

ID2

i12

i22

i32

ii2

ig2

Іt2

ID3

i13

i23

i33

ii3

ig3

Іt3

………….

……..

……..

……..

……..

……..

……..

IDJ

i1J

i2J

i3J

IіJ

igJ

ItJ

Система

i1c

i2c

i3c

isc

igc

Itс

 

Аналогічно ведеться обчислення індексу по кожному тематичному напряму  в діапазоні рейтингових індикаторів рейтингової системи. Кількість тематичних напрямів перебуває в межах  1.0    t    s, де   s – кількість тематичних напрямів.

Таким чином, інтегральний рейтинговий індекс (ІРІ) може бути розрахований за формулою:

ІРІ J =  Σ ІtJ                        (7)

де: ІРІ J   інтегральний рейтинговий індекс J – го викладача;

      Σ ІtJ   сума  індексів тематичних напрямів  J – го викладача.

         

В моделі ранжування  відповідно до тематичних напрямів обрано  індекси, які є узагальнюючими характеристиками тематичних напрямів, вимір якого може вживатися для ранжування викладачів в межах тематичного напряму:

            І1   індекс  видавничої діяльності;

         І2   індекс  винахідницької діяльності;

         І3   індекс  участі в НДР;

         І4   індекс керівництва дисертантами і магістрантами;

І5  індекс участі в організації та проведенні конференцій;

         І6   індекс  керівництва студентською науковою роботою;

         І7   індекс участі в роботі спеціалізованих вчених рад;

І8   індекс кваліфікаційних ознак;

І9   індекс клінічних ознак;

І10   індекс підготовки навчально-методичної документації;

І11   індекс навчально-методичної діяльності;

І12   індекс створення наочних матеріалів;

І13   індекс впровадження тестових технологій;

І14   індекс студентських олімпіад;

І15   індекс грамот, нагород в галузі освіти;

І16   індекс викладання іноземними мовами;

І17   індекс підвищення кваліфікації.

 

Сьомий етап. Верифікація результатів обчислення інтегральних рейтингових індексів. Процес верифікації полягає у співставленні результатів обчислення інтегральних рейтингових індексів за формулою (3) з результатами,  обчисленим за формулою (7), які повинні бути рівнозначними, тобто ІРІ (ф. 3)  =  ІРІ (ф. 7).

 

Восьмий етап.     Представлення інформації за  результатами обчислень для виявлення проблем, формування цілей, розробки короткотермінових, середньотермінових та довгострокових базових стратегій розвитку навчальної, наукової та лікувальної діяльності викладачів та їх корегування.  Інформація може бути представлена за кожною галузевою групою у вигляді таблиць, які відображають коефіцієнти пріоритетності за рейтинговими індикаторами викладачів та системи (табл.  6 ). У табл. 7 пропонується  представити індекси  тематичних напрямів (І) та інтегральні рейтингові індекси (ІРІ) викладачів та системи. Наведена інформація буде прозорою, доступною для аналізу і дає підстави для визначення позиціонування викладача на рейтингових шкалах рейтингових індикаторів, тематичних напрямів  та на шкалі глобального рейтингу.  Послідовність аналізу слід проводити у такому форматі «Інтегральний рейтинговий індекс – індекси тематичних напрямів – рейтингові індикатори»

 

Таблиця 6.    Індекси     тематичних     напрямів     у     форматі «Викладачі – система»

 

ID викладача

11

12

І3

It

Is

ІРІ J =  Σ ІtJ                       

ID1

I11

I21

I31

It1

Is1

IPI 1

ID2

I12

I22

I32

Iit2

Is2

IPI 2

ID3

I13

I23

I33

It3

Is3

IPI 3

………….

……..

……..

……..

……..

…….

……..

IDJ

I1J

I2J

I3J

ItJ

IsJ

IPI J

Система

I1c

I2c

I3c

Itc

Isc

1,00

 

Рейтинги  діяльності викладачів, обчислені за даною методикою будуть об’єктивними і користуватися довірою серед академічної
спільноти, тільки тоді,  коли ви
кладачі забезпечать подання достовірної, об’єктивної і точної інформації про результати своєї діяльності.

 

ІV. Оприлюднення результатів рейтингу

4.1. Результати рейтингів є виключно службовою інформацією для адміністрації університету.

4.2. Передбачається доведення викладачу виключно його місця в загальному університетському рейтингу у вигляді: „По рейтингу ??? Ваше місце ??? серед ??? викладачів”.

 

Перший проректор                                          проф. І.Р.Мисула

 

Проректор з наукової

роботи                                                               проф. М.І.Швед

 

Проректор з лікувальної

роботи                                                               проф. О.І.Яшан

 

Проректор з науково-педагогічної

роботи та соціальних питань                         доц. О.Б.Слабий

 

Проректор з науково-педагогічної

роботи по впровадженню

нових технологій                                             проф. В.П.Марценюк[1]  Кожен викладач повинен мати підтверджуючі документи і при потребі бути готовим їх представити